Schrif­te­lijke vragen betref­fende bomenkap in het leef­gebied van ransuilen te Nieu­wegein


Indiendatum: 13 jan. 2021

Geacht College van Gedeputeerde Staten,


Berichten hebben de Partij voor de Dieren bereikt, dat de gemeente Nieuwegein van plan is om bomen te kappen, ten behoeve van herinrichting, in de Nieuwegeinse wijk Zandveld/Vreeswijk. In deze bomen leven diverse ransuilen, een soort aangemerkt als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst Vogels van het ministerie van LNV.[1] De Partij voor de Dieren maakt zich derhalve, net als omwonenden, zorgen om de voorgenomen bomenkap en wat dit betekent voor het welzijn van de ransuilen.


Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen.


1. Bent u bekend met het voornemen van de gemeente Nieuwegein om 23 bomen te kappen langs de Dr. B.J. Buurmanstraat en ig. F.W. Conradstraat?[2]

2. Bent u bekend met het feit dat de betreffende bomen tot het leefgebied behoren van ransuilen, een soort aangemerkt als ‘kwetsbaar’ op de Rode Lijst Vogels? Zie bijgevoegde foto.

3. Klopt het dat er voor deze bomenkap een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig is?

4. Is er reeds een aanvraag voor ontheffing bij de provincie Utrecht binnen gekomen? Zo ja, bent u van plan deze te verlenen?

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het herplanten van bomen voor de ransuilen geen soelaas biedt?

6. In hoeverre bent u, hoe dan ook, bereid om samen met de gemeente Nieuwegein te kijken naar een oplossing waarbij de bomen en het leefgebied van de ransuilen gespaard kunnen blijven?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg


[1] https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-vogels?page=6

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-326793.html

Indiendatum: 13 jan. 2021
Antwoorddatum: 16 feb. 2021

Geachte heer van der Steeg,

Hierbij beantwoorden wij de door u gestelde schriftelijke vragen ex. art. 47 Reglement van orde provincie Utrecht 2013 betreffende de voorgenomen kap van bomen in het leefgebied van ransuilen te Nieuwegein.

Toelichting door de PvdD:

Berichten hebben de Partij voor de Dieren bereikt, dat de gemeente Nieuwegein van plan is om bomen te kappen, ten behoeve van herinrichting, in de Nieuwegeinse wijk ZandveldNreeswijk. In deze bomen leven diverse ransuilen, een soort aangemerkt als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst Vogels van het ministerie van LNV.1 De Partij voor de Dieren maakt zich derhalve, net als omwonenden, zorgen om de voorgenomen bomenkap en wat dit betekent voor het welzijn van de ransuilen.

De PvdD heeft de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het voornemen van de gemeente Nieuwegein om 23 bomen te kappen langs de Dr. B.J. Buurmanstraat en ig. F.W. Conradstraat?2

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met dit voornemen.

2. Bent u bekend met het feit dat de betreffende bomen tot het leefgebied behoren van ransuilen, een soort aangemerkt als 'kwetsbaar' op de Rode Lijst Vogels?

Antwoord:
Ja, wij zijn ook bekend met dit gegeven.

3. Klopt het dat er voor deze bomenkap een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig is?

Antwoord:
Het is mogelijk dat een ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb), onderdeel soortbescherming noodzakelijk is als door de voorgenomen ruimtelijke ingreep significant negatieve effecten op te beschermen natuurwaarden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten. De gemeente Nieuwegein heeft (mede op advies van de RUD Utrecht) een natuurtoets uitgevoerd, welke in een vooroverleg met team Vergunningverlening natuur en landschap (VVN) van de provincie Utrecht zal worden besproken, zodat bepaald kan worden of een ontheffing al dan niet nodig is.

4. Is er reeds een aanvraag voor ontheffing bij de provincie Utrecht binnen gekomen? Zo ja, bent u van plan deze te verlenen?

Antwoord:

Er is (nog) geen aanvraag om ontheffing ingediend; wij zitten in de fase van vooroverleg (verzoek ontvangen op 15 januari 2020). De gemeente heeft met de huidige informatie (advies RUD Utrecht en conclusie natuurtoets) besloten om voorlopig te wachten met de werkzaamheden binnen het projectgebied. Zij willen eerst verder onderzoek doen naar de impact van de plannen op het leefgebied van de ransuil en de plannen daarna laten toetsen door de provincie Utrecht (team VVN).

5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het herplanten van bomen voor de ransuilen geen soelaas biedt?

Antwoord:
De plannen moeten nog duidelijk worden, waarbij de resultaten van het nader onderzoek betrokken zullen worden. Het is nu nog te vroeg om een conclusie te trekken.

6. In hoeverre bent u, hoe dan ook, bereid om samen met de gemeente Nieuwegein te kijken naar een oplossing waarbij de bomen en het leefgebied van de ransuilen gespaard kunnen blijven?

Antwoord:

Een natuurinclusieve herinrichting heeft altijd onze voorkeur, zeker als deze oplossing past binnen de integrale besluitvorming door de gemeente Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein zal op basis van het nader onderzoek een altenatievenafweging maken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht

1 https://minlnv.nederlandsesoor...
2 https://zoek.officielebekendma...

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de geplande bomenkap in Leersum

Lees verder

Schriftelijke vragen betreffende uitbreiding geitenaantallen Leersum ondanks geitenstop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer