Schrif­te­lijke vragen knot­wilgen Oudewater


Indiendatum: dec. 2019

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

In een artikel in het AD van 23 november 2019 lezen wij dat de gemeente Oudewater voornemens is de knotwilgen langs de Lange Linschoten te kappen, om de werkzaamheden voor de beschoeiing te vergemakkelijken.

  1. Is GS bekend met dit bericht?
  2. Waarom zijn de knotwilgen ooit aangewezen als klein landschappelijk element met beschermde status?
  3. In het artikel wordt aangegeven dat de provincie van plan is de beschermde status (als klein landschappelijk element) op te heffen. Klopt dit? Zo ja, waarom en wat is er dan veranderd ten opzichte van uw antwoord op vraag 2.
  4. Oeverherstel vanaf het water is mogelijk, maar volgens het artikel wel wat duurder. Hiermee kunnen echter wel de knotwilgen gespaard worden. Is GS bereid deze optie met de gemeente te bespreken en daaraan mee te werken?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 21 jan. 2020

Geachte heer van der Steeg,

Toelichting:

In een artikel in het AD van 23 november 2019 lezen wij dat de gemeente Oudewater voornemens is de knotwilgen langs de Lange Linschoten te kappen, om de werkzaamheden voor de beschoeiing te vergemakkelijken.

1. Is GS bekend met dit bericht?

Antwoord:

GS heeft kennis genomen van het artikel.

2. Waarom zijn de knotwilgen ooit aangewezen als klein landschappelijk element met beschermde status?

Antwoord:

GS heeft langs de Lange Linschoten - met oog op hun landschappelijke waarde - acht rijen knotwilgen, waarvan zes op de noordzijde en twee op de zuidzijde, aangewezen als klein landschapselement. De knotrijbomen zijn begeleidende beplantingselementen langs de rivier van voldoende ouderdom en hebben een samenhangende verschijningsvorm. Deze acht elementen hebben hun beschermde status gekregen nadat beoordeeld is dat deze elementen voldoen aan de criteria voor het plaatsen van de elementen op de Waardenkaart Kleine Landschapselementen. Deze elementen dragen bij aan de opbouw, structuur, invulling, identiteit en belevingswaarde van het landschap.

3. In het artikel wordt aangegeven dat de provincie van plan is de beschermde status (als klein landschappelijk element) op te heffen. Klopt dit? Zo ja, waarom en wat is er dan veranderd ten opzichte van uw antwoord op vraag 2.

Antwoord:

De provincie is niet voornemens de beschermde status als klein landschapselement op te heffen. Als een verzoek wordt ingediend door de gemeente om bomen in een beschermd element te mogen kappen, zal dit worden getoetst aan het toetsingskader zoals opgenomen in de Verordening Natuur en Landschap. GS heeft bij behandeling van de aanvraag de mogelijkheid voorwaarden voor herplant aan de eventuele ontheffing te verbinden.

Omdat het bericht in het AD niet in lijn was met ons voornemen hebben wij het AD verzocht het artikel te rectificeren. Hiervoor verwijzen wij naar het bericht van 29 november 2019: https://www.ad.nl/woerden/pvvd...

4. Oeverherstel vanaf het water is mogelijk, maar volgens het artikel wel wat duurder. Hiermee kunnen echter wel de knotwilgen gespaard worden. Is GS bereid deze optie met de gemeente te bespreken en daaraan mee te werken?

Antwoord:

De provincie heeft deze optie met de gemeente besproken. De beschoeiing wordt sowieso vanaf het water geplaatst. Sommige bomen kunnen niet gespaard worden, omdat zij de plaatsing van de beschoeiing onmogelijk maken door hun scheefstand of positie ten opzichte van de waterlijn. Als bomen kunnen worden gespaard heeft dit onze voorkeur.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over doodgereden dassen in Amersfoort

Lees verder

Vervolgvragen doodgereden dassen in Amersfoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer