Schrif­te­lijke vragen over een jacht­verbod tijdens barre weers­om­stan­dig­heden


Indiendatum: 5 feb. 2021

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In de huidige jachtperiode mogen jagers op wilde eenden, fazanten, houtduiven, vossen en konijnen jagen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend voor jacht op diverse watervogels.

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen.

Volgens het KNMI wordt er vanaf dit weekeinde gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden Celsius.

Naar aanleiding van deze verwachte extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

We verzoeken het college, gezien de urgentie op korte termijn i.v.m. de verwachte extreme weersomstandigheden, deze vragen met spoed te beantwoorden:

Vragen

1) Bent u met ons van mening dat tijdens strenge vorstperiodes in het wild levende dieren het zwaar hebben, dat ze het door de koude en sneeuwval moeilijk aan voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden en dat ze daardoor sneller hun natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

2) Is het college bereid, gezien de verwachte extreme weersomstandigheden, een tijdelijk jachtverbod in te stellen in provincie Utrecht? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Indiendatum: 5 feb. 2021
Antwoorddatum: 9 feb. 2021

In de huidige jachtperiode mogen jagers op wilde eenden, fazanten, houtduiven, vossen en konijnen jagen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend voor jacht op diverse watervogels. Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen. Volgens het KNMI wordt er vanaf dit weekeinde gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot strenge vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden Celsius . Naar aanleiding van deze verwachte extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor. De PvdD heeft de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat tijdens strenge vorstperiodes in het wild levende dieren het zwaar hebben, dat ze het door de koude en sneeuwval moeilijk aan voedsel kunnen komen, geen schuilplekken kunnen vinden en dat ze daardoor sneller hun natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor ze kwetsbaarder zijn en een makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn dit met u eens en hebben reeds bepaald hoe te handelen bij extreme winterse omstandigheden. In het beleidskader Wet natuurbescherming* hebben wij op pagina 98 specifiek bij dergelijke omstandigheden opgenomen wanneer wij de jacht geheel of voor een aantal wildsoorten sluiten, of wanneer het gebruik van het aanwijzingsbesluit en de ontheffingen ex artikel 3.17 Wnb geheel of gedeeltelijk wordt verboden.

2. Is het college bereid, gezien de verwachte extreme weersomstandigheden, een tijdelijk jachtverbod in te stellen in provincie Utrecht? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn daartoe bereid als sprake is van winterse omstandigheden zoals benoemd in ons beleidskader. Voor de volledigheid geven wij hieronder de relevante passage weer: Start procedure winterse omstandigheden


*https://www.provincie-utrecht....

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende uitbreiding geitenaantallen Leersum ondanks geitenstop

Lees verder

Schriftelijke vragen over uitbreidingsplannen KNVB-campus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer