Schrif­te­lijke vragen over uitbrei­dings­plannen KNVB-campus


Indiendatum: 15 feb. 2021

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Vrijdag 22 januari jongstleden, verscheen op RTV Utrecht een artikel met als titel ‘Bos kappen voor uitbreiding KNVB valt slecht in Zeist’.* Uit dit artikel blijkt dat de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (hierna: KNVB) een conceptplan bij de gemeente Zeist heeft ingediend, waarin wordt gesproken over het aanleggen van vier extra trainingsvelden, een extra tribune en parkeergelegenheid. Hiervoor zou een stuk bos ter grootte van vijf hectare gekapt moeten worden.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:


1. Bent u op de hoogte van de plannen van de KNVB om haar campus te Zeist uit te breiden?

2. In hoeverre deelt u de argumentatie van de KNVB, dat uitbreiding van de faciliteiten op de campus noodzakelijk is om wereldkampioen voetbal te worden? Of bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen van 5 ha bos niet bepalend is in dit streven, omdat de opleiding van voetballers merendeels geschiedt door de afzonderlijke clubs en niet door de KNVB zelf, daar spelers door de KNVB slechts periodiek bijeen geroepen worden?


Volgens een raadsinformatiebrief van de gemeente Zeist liggen de geplande uitbreidingen in een Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied.

3. Hoe weegt u de waarde en het belang van het in stand houden van het Natuurnetwerk Nederland ten opzichte van het bovenvermelde voornemen van de KNVB?

4. In natuurgebied De Krakeling leven beschermde en bedreigde soorten als de boomleeuwerik en het heideblauwtje. In hoeverre acht u het wenselijk dat voor het bij vraag 2 genoemde doel vijf hectare kostbare habitat zou moeten wijken?

5. In hoeverre acht u het acceptabel dat de geplande uitbreiding van het aantal trainingsvelden het Dierentehuis Zeist e.o. in zijn geheel zal omsluiten, hierbij haar taken en uitvoering van werkzaamheden belemmerend?

6. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de nabijheid van een aantal extra voetbalvelden voor stress en een aantasting van het welzijn kan zorgen bij de kwetsbare dieren die opgevangen worden in het Dierentehuis Zeist?

7. Indien er een nieuwe parkeerlocatie gerealiseerd gaat worden, wat betekent dit voor de verkeersafwikkeling op de N224?


Indien de uitbreidingsplannen toch doorgang vinden en er bomen gekapt gaan worden, dan wil de KNVB dit natuurverlies compenseren in de buurt van Odijk, gemeente Bunnik.

8. In hoeverre acht u de plannen van de KNVB in strijd met het strategisch bosbeleid, het klimaatakkoord en het Bomen Actieplan, waarin staat dat de hoeveelheid bos in de provincie Utrecht juist moet groeien?

9. Het college van de gemeente Zeist geeft in haar coalitieakkoord aan de biodiversiteit in de gemeente te willen versterken. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, áls er sprake is van bomenkap, herplant daarom binnen de gemeentegrenzen plaats moet vinden en niet in een naburige gemeente?

10. Is bij u bekend wat er in de plannen van de KNVB benoemd staat wat betreft de bestemming van de gekapte bomen? Zullen deze als biomassa gebruikt gaan worden?


In het artikel van RTV Utrecht staat beschreven hoe de KNVB in een aantal gevallen gebruik maakt van voetbalvelden van verenigingen in de omgeving van de campus en dat dit gunstig is voor de betreffende verenigingen. Dit, omdat er dan meer jongeren op de velden trainen, er meer publiek is en er meer omzet gedraaid kan worden.

11. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de KNVB, in plaats van uit te breiden, vaker gebruik kan maken van voetbalvelden in de omgeving, dat dit gunstig is voor de ontwikkeling van de plaatselijke voetbalverenigingen en dat er dus een alternatief denkbaar is, waarbij de bomen gespaard kunnen blijven?

12. Bent u bereid met de KNVB in gesprek te gaan en deze optie aan te bevelen, boven het in onze ogen nodeloos kappen van bomen ter uitbreiding van de campus?


Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

W. van der Steeg

*https://www.rtvutrecht.nl/nieu...

Indiendatum: 15 feb. 2021
Antwoorddatum: 30 mrt. 2021

Geachte heer Van der Steeg,

U heeft op 15 februari 2021 vragen aan ons college gesteld over de uitbreidingsplannen van de KNVB-campus. Na elk onderdeel van uw vraag, hebben wij vervolgens hierop een reactie gegeven.

Toelichting:

Vrijdag 22 januari jongstleden, verscheen op RTV Utrecht een artikel met als titel ‘Bos kappen voor uitbreiding KNVB valt slecht in Zeist’.[1] Uit dit artikel blijkt dat de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (hierna: KNVB) een conceptplan bij de gemeente Zeist heeft ingediend, waarin wordt gesproken over het aanleggen van vier extra trainingsvelden, een extra tribune en parkeergelegenheid. Hiervoor zou een stuk bos ter grootte van vijf hectare gekapt moeten worden.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u op de hoogte van de plannen van de KNVB om haar campus te Zeist uit te breiden?

Antwoord

Ja. Wij zijn bekend met de plannen van de KNVB om haar campus in Zeist uit te breiden. De KNVB heeft recentelijk een concept ontwerp bestemmingsplan van de KNVB-campus bij de gemeente Zeist ingediend. Dit plan is door de gemeente Zeist nog niet voor het vooroverleg aan de provincie voorgelegd. Wel worden op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met de gemeente Zeist. Dit op basis van de door de KNVB bij de gemeente Zeist ingediende documenten. Belangrijkste insteek in het ambtelijke overleg met de gemeente Zeist zijn de provinciale regels uit de (ontwerp) Interim Omgevingsverordening (IOV).

Wij zullen het ruimtelijke plan van de KNVB, op het moment dat het college van B&W van de gemeente Zeist het bestemmingsplan KNVB Campus formeel voor het vooroverleg aanbiedt, gaan beoordelen vanuit de provinciale (ruimtelijke) kaders zoals opgenomen in de inmiddels op 10 maart 2021 door PS vastgestelde provinciale omgevingsvisie (OpU) en de interim omgevingsverordening (IOV). De OpU en de IOV zijn op dit moment immers de provinciale kaders voor het beoordelen van bestemmingsplannen.

2. In hoeverre deelt u de argumentatie van de KNVB, dat uitbreiding van de faciliteiten op de campus noodzakelijk is om wereldkampioen voetbal te worden? Of bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het kappen van 5 ha bos niet bepalend is in dit streven, omdat de opleiding van voetballers merendeels geschiedt door de afzonderlijke clubs en niet door de KNVB zelf, daar spelers door de KNVB slechts periodiek bijeen geroepen worden?

Antwoord

Wij kunnen niet beoordelen wat nodig is om wereldkampioen voetbal te worden. Wij zijn er echter op voorhand niet van overtuigd dat uitvoering van door de KNVB gewenste uitbreiding van de campus hier randvoorwaardelijk voor zou zijn. Daarbij merken wij op dat wij de uitbreidingsplannen voor de KNVB-campus beoordelen op grond van de door PS vastgestelde provinciale (ruimtelijke) kaders.

Volgens een raadsinformatiebrief van de gemeente Zeist liggen de geplande uitbreidingen in een Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied.

3. Hoe weegt u de waarde en het belang van het in stand houden van het Natuurnetwerk Nederland ten opzichte van het bovenvermelde voornemen van de KNVB?

Antwoord

Uw kaders uit de op 10 maart 2021 vastgestelde interim omgevingsverordening (IOV) en provinciale omgevingsvisie (OpU) zijn voor ons leidend bij de beoordeling van het bestemmingsplan KNVB-campus. Artikel 6.3 IOV heeft specifiek betrekking op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er zijn 3 uitzonderingen waarop aantasting van het NNN onder voorwaarden (waaronder mitigatie en compensatie) aanvaardbaar zijn. Het gaat hierbij om plannen met een groot openbaar belang, meerwaarde voor natuur (binnen samenhangend gebied) en kleinschalige ontwikkelingen.

De gemeente Zeist zal bij het indienen van het voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van het vooroverleg moeten gaan aangeven welke uitzonderingsmogelijkheid (en bijbehorende de voorwaarden) zij in deze situatie als haalbaar ziet.

Het is nog de vraag of de door de KNVB beoogde ontwikkeling zodanig is uit te werken, dat deze past binnen de provinciale kaders.

4. In natuurgebied De Krakeling leven beschermde en bedreigde soorten als de boomleeuwerik en het heideblauwtje. In hoeverre acht u het wenselijk dat voor het bij vraag 2 genoemde doel vijf hectare kostbare habitat zou moeten wijken?

Antwoord

De kaders met betrekking tot beschermde en bedreigde soorten uit de Wet natuurbescherming (Wnb) en de interim omgevingsverordening (IOV) zijn voor ons leidend. De initiatiefnemer zal inventarisaties en toetsingen moeten overleggen waarbij aangetoond wordt dat er geen sprake is van een overtreding van de Wnb. Bij de NNN-toetsing maken rode lijstsoorten zoals het heideblauwtje en de boomleeuwerik onderdeel uit van de wezenlijke kenmerken en waarden waaraan moet worden getoetst.

5. In hoeverre acht u het acceptabel dat de geplande uitbreiding van het aantal trainingsvelden het Dierentehuis Zeist e.o. in zijn geheel zal omsluiten, hierbij haar taken en uitvoering van werkzaamheden belemmerend?

Antwoord

Gemeente Zeist zal bij de beoordeling van de door de initiatiefnemer aangeleverde ruimtelijke onderbouwing de bij deze ontwikkeling meespelende belangen bij haar afweging moeten gaan betrekken. Dit vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Het onder vraag 4 genoemde bedrijfsbelang van het dierentehuis betreft naar onze opvatting geen provinciaal ruimtelijk belang vanuit de IOV.

6. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de nabijheid van een aantal extra voetbalvelden voor stress en een aantasting van het welzijn kan zorgen bij de kwetsbare dieren die opgevangen worden in het Dierentehuis Zeist?

Antwoord

Gemeente Zeist zal bij de beoordeling van de door de initiatiefnemer aangeleverde ruimtelijke onderbouwing de bij deze ontwikkeling meespelende belangen bij haar afweging moeten gaan betrekken. Het onder vraag 5 genoemde belang van dieren in het dierentehuis betreft geen provinciaal ruimtelijk belang vanuit de IOV.

7. Indien er een nieuwe parkeerlocatie gerealiseerd gaat worden, wat betekent dit voor de verkeersafwikkeling op de N224?

Antwoord

Een mobiliteitsscan of- toets wordt bij bestemmingsplanwijziging gevraagd op grond van onze IOV en dus ook van deze uitbreidingsplannen van de KNVB. Hierbij dient de initiatiefnemer aan te tonen dat door veranderingen op het gebied van parkeren, verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling de ontsluiting en verkeersafwikkeling op onze (provinciale) wegen, en de N224 bij deze ontwikkeling, gewaarborgd blijft.

Indien de uitbreidingsplannen toch doorgang vinden en er bomen gekapt gaan worden, dan wil de KNVB dit natuurverlies compenseren in de buurt van Odijk, gemeente Bunnik.

8. In hoeverre acht u de plannen van de KNVB in strijd met het strategisch bosbeleid, het klimaatakkoord en het Bomen Actieplan, waarin staat dat de hoeveelheid bos in de provincie Utrecht juist moet groeien?

Antwoord

Het geldende provinciale houtopstandenbeleid zoals opgenomen in het provinciale Beleidskader wet natuurbescherming zet in op minimaal behoud van het bestaande bosareaal, tenzij wij toestaan dat de herbeplantingsplicht op andere grond wordt uitgevoerd dan geldt de toeslagregeling van artikel 6.21 IOV.

Het strategisch bosbeleid voor provincie Utrecht is in ontwikkeling en heeft inderdaad als ambitie om meer bos te realiseren, volgens de afspraken uit het Klimaatakkoord. Het Bomen Actieplan betreft een uitwerking van motie 82 (30-10-2019) en laat de mogelijkheden zien om in de periode 2020-2023 tenminste 600.000 extra bomen aan te planten in provincie Utrecht. Dit plan vormt een bouwsteen voor het strategisch bosbeleid.

9. Het college van de gemeente Zeist geeft in haar coalitieakkoord aan de biodiversiteit in de gemeente te willen versterken. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, áls er sprake is van bomenkap, herplant daarom binnen de gemeentegrenzen plaats moet vinden en niet in een naburige gemeente?

Antwoord

Mochten wij uiteindelijk besluiten tot een ontheffing herbeplanting op andere grond, dan heeft het de voorkeur deze herbeplanting uit te voeren in de directe nabijheid van de velling. Alleen als dit niet mogelijk is bestaat de mogelijkheid elders in de provincie te herbeplanten, volgens artikel 6.21, lid 2 IOV.

10. Is bij u bekend wat er in de plannen van de KNVB benoemd staat wat betreft de bestemming van de gekapte bomen? Zullen deze als biomassa gebruikt gaan worden?

Antwoord

Dit is ons niet bekend.

In het artikel van RTV Utrecht staat beschreven hoe de KNVB in een aantal gevallen gebruik maakt van voetbalvelden van verenigingen in de omgeving van de campus en dat dit gunstig is voor de betreffende verenigingen. Dit, omdat er dan meer jongeren op de velden trainen, er meer publiek is en er meer omzet gedraaid kan worden.

11. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de KNVB, in plaats van uit te breiden, vaker gebruik kan maken van voetbalvelden in de omgeving, dat dit gunstig is voor de ontwikkeling van de plaatselijke voetbalverenigingen en dat er dus een alternatief denkbaar is, waarbij de bomen gespaard kunnen blijven?

Antwoord

Het is aan de KNVB en/of de gemeente Zeist om reële alternatieven te onderzoeken. Hieronder vallen ook mogelijkheden op andere lokaties. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek worden relevant op het moment dat de gemeente Zeist ons een voorontwerp bestemmingsplan voorlegt waarbij als gevolg van het plan nadelige gevolgen voor het NNN plaatsvindt én een beroep wordt gedaan op artikel 6.3 lid 1 onder a van de IOV (uitzondering groot openbaar belang).

Naast de onderbouwing van een groot maatschappelijk belang is in dat geval ook een onderzoek naar reële alternatieven die het NNN niet of minder aantasten noodzakelijk. Ook alternatieven zoals u die benoemt dienen daar dan bij betrokken te worden. Een onderzoek naar reële alternatieven is ons op dit moment niet bekend. Uit de ambtelijk toegezonden documenten (zie ook bij de beantwoording van vraag 1) blijkt wel dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling sprake is van nadelige gevolgen voor het NNN.

12. Bent u bereid met de KNVB in gesprek te gaan en deze optie aan te bevelen, boven het in onze ogen nodeloos kappen van bomen ter uitbreiding van de campus?

Antwoord

Het kappen van bomen ten behoeve van de KNVB-uitbreiding komt pas in beeld, als het bestemmingsplan KNVB-campus in overeenstemming kan worden gebracht met de bepalingen van artikel 6.3. IOV en andere relevante artikelen uit de IOV. Het is nog de vraag of dit mogelijk is. In het vooroverleg zal ook dit gesprek gevoerd gaan worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht


[1] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2132521/bos-kappen-voor-uitbreiding-knvb-valt-slecht-in-zeist.html

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over een jachtverbod tijdens barre weersomstandigheden

Lees verder

Schriftelijke vragen over het gebruik van plastic afval voor de aanleg van wandelpaden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer