Schrif­te­lijke vragen over gemo­to­ri­seerd vaar­verkeer op de Kromme Rijn


Indiendatum: 6 dec. 2021

Geachte leden van Gedeputeerde Staten,

Op 28 oktober jl. stond in de gecombineerde commissievergadering van HDSR de regulering van het gemotoriseerde vaarverkeer op de Kromme Rijn op de agenda. Het is een onderwerp dat bij HDSR al langere tijd speelt. In 2015 werden hier al vragen over gesteld door de Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk. Ook andere fracties hebben de afgelopen jaren aangegeven het wenselijk te vinden om vervuilende en overlastgevende motorboten terug te dringen en verzochten het college hier werk van te maken. Echter, we zijn nu 6 jaar verder, maar ten opzichte van 2015 is er nog niks veranderd. Sterker nog, de drukte is alleen maar toegenomen. Op de benedenloop van de Kromme Rijn (Werkhoven-Utrecht) zijn in 2020 liefst 307 vergunningen verleend, waarvan 75% voor brandstofmotoren. Ter vergelijking: in 2015 ging het om 108 vergunningen (83 brandstof en 25 elektrisch).

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie en de PvdA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Kunt u de provinciale betrokkenheid aangeven bij deze casus sinds 2015?

2. Heeft de provincie Utrecht beleid t.a.v. het weren of ontmoedigen van vaartuigen met (brandstof)motor?

3. Wat zijn de mogelijkheden om zo nodig het uitfaseren van vervuilende dieselboten te versnellen, zeker op de Kromme Rijn: een rivier met natuurbestemming?

4. Kan de provincie, in samenwerking met het waterschap, een rol spelen in het bepalen van de goede balans tussen belangen, functies, recreatievormen, omgevings- en natuurkwaliteiten en dit vertalen in samenhangend beleid?

5. Is het mogelijk voor GS om daarin óók de cumulatieve effecten van recreanten/functies mee te wegen in relatie tot bijvoorbeeld de ecologische waarden?

6. Wat voor invloed/gevolgen hebben de boten op/voor de vele zwemmers in het gebied?

7. Zou de nieuwe Omgevingswet een rol kunnen spelen om de drukte op de Kromme Rijn in goede banen te leiden en te komen tot een goede balans tussen alle functies, wensen en kwaliteiten?

Zie ook eerdere statenvragen van de Partij voor de Dieren (antwoorddatum 27 mei 2014) mbt intensieve recreatie rond de Kromme Rijn. In de beantwoording geeft GS aan dat er verschillende doelen spelen in dit gebied: de doelen van de Kaderrichtlijn Water, Ecologische Hoofdstructuur, het Nationaal Landschap Rivierengebied, het project Duurzame inrichting Kromme Rijn en de Natte Ecologische Verbindingszone. De provinciale subsidie voor het project Natuurontwikkeling Kromme Rijnoevers bedroeg 330.000 euro. Hoewel er een ‘knip’ te maken valt qua vaarbeleid voor de boven- en de benedenloop van de Kromme Rijn, geldt dit in principe niet voor de doelen en zou het hele gebied/rivier in samenhang beschouwd moeten worden.

Vandaar de volgende vraag:

8. Heeft GS in beeld wat de toegenomen recreatiedruk voor effect heeft op bovenstaande doelen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Willem van der Steeg - Partij voor de Dieren

Suzanne Vrielink - GroenLinks

Annet Krijgsman - PvdA

Nelly de Haan - ChristenUnie

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over doden nijlganzen kasteel De Haar

Lees verder

Mondelinge/schriftelijke vragen over de aanwezigheid van de wolf in de provincie Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer