Vragen over weste­lijke ontsluiting Amers­foort


Indiendatum: jan. 2020

Naar aanleiding van de recente berichtgevingen omtrent de Westelijke Rondweg in Amersfoort hebben de Partij voor de Dieren en de Socialistische Partij de volgende vragen voor het college.

https://www.groeninamersfoort.nl/2020/01/11/gemeentelijke-verkeersprognoses-westelijke-ontsluiting-kunnen-onmogelijk-uitkomen/

https://www.ad.nl/amersfoort/subsidie-van-4-1-miljoen-voor-westelijke-rondweg-niet-in-gevaar~aef7c8c0/

Ongeveer 25% van het verkeer op de Westelijke rondweg in Amersfoort is gerelateerd aan verkeer afkomstig van de Bernardkazerne. Verplaatsing van de hoofdingang zal het verkeer op de Westelijke Rondweg verder doen afnemen. Defensie heeft aangegeven welwillend te staan ten opzichte van deze variant. Krimp van de kazerne zal daarnaast de afname van verkeer nog verder versterken.

1. Is het bij u bekend dat de hoofdingang van de Bernardkazerne in Amersfoort verplaatst gaat worden? Zo ja, sinds wanneer?
2. Is het bij u bekend dat de Bernardkazerne niet gaat uitbreiden, dan wel groeien, maar
eerder nog krimpen? Zo ja, sinds wanneer?
3. Als de hoofdingang wordt verplaatst heeft dat een significant effect op de hoeveelheid verkeer op de rondweg. Die zal namelijk verder afnemen. Is GS bereid mee te werken aan verplaatsing van de hoofdingang van de Bernhardkazerne?
4. Bent u het met ons eens dat wellicht een onderdoorgang bij het spoor voldoende is voor een goede doorstroming?

De provincie Utrecht heeft, met hantering van de criteria van VERDER, een subsidiebeschikking afgegeven van 60 miljoen euro ten behoeve van de ontwikkeling van de Westelijke Rondweg in Amersfoort. Een van die criteria houdt in dat de doorstroomsnelheid lager moet zijn dan 25 km/uur. De eerdere twijfels omtrent gehanteerde modellen worden bevestigd door onderzoek van verkeerskundige bureau XTNT, die laat zien dat de doorstroomsnelheid significant hoger ligt en dat daarmee de rekenmodellen van de gemeente Amersfoort niet overeenkomstig de praktijk zijn. In werkelijkheid bedraagt de gemiddelde snelheid in 2019 circa 35 km/uur. Tevens laat dit onderzoek zien dat de huidige weg het aantal auto’s ook over 20 jaar nog makkelijk aankan en dat de verwachting is dat de gemiddelde snelheid in de toekomst eerder nog verder zal toenemen dan dat deze zal dalen.

5. Bent u van mening dat het gemeentebestuur van Amersfoort bij de voorlichting van de Provincie onjuiste informatie heeft aangeleverd? XTNT komt immers veel lager uit dan Nut&Noodzaak in 2004, zo’n 75%.

6. Bent u met ons van mening dat de subsidiebeslissing (VERDER: €58.815.000) voor de Westelijke Rondweg gebaseerd is op modellen die geen recht doen aan de werkelijkheid en dat deze heroverwogen zou moeten worden, met gebruikmaking van nieuwe en juiste informatie? Zo ja, kunt u het verdere proces in deze aangeven? Zo nee, waarom niet?

Er zijn reeds ongeveer 1800 bomen gekapt in het kader van nader onderzoek ten behoeve van de realisatie van de Westelijke Rondweg. Nog eens 2000 bomen staan op de nominatie om gekapt te gaan worden.

7. Bent u met ons van mening dat ook gezien deze grootschalige kap van bomen nut en noodzaak van de Westelijke Rondweg tegen het licht gehouden zou moeten worden nu nieuwe informatie van verkeerskundige bureau XTNT aantoont dat nut en noodzaak er eigenlijk niet is? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u met ons van mening dat het zijn van betrouwbare overheid voor de inwoners en het zorgvuldig omgaan met publieke gelden en het zijn van betrouwbare partner voor andere overheden ook betekent dat je eerder genomen beslissingen moeten durven terugdraaien, zeker als uit onderzoek blijkt dat de gronden waarop beslissingen/beschikkingen zijn genomen niet in overeenstemming met de praktijk blijken te zijn? Zo nee, waarom niet?

Vanuit het restbudget Randstadspoor ontvangt de gemeente Amersfoort ook nog eens 4,1 miljoen subsidie. In de subsidievoorwaarden staat echter dat deze gelden vóór 1 januari 2020 besteed moeten zijn en dat de bestaande gelijkvloerse spoorwegovergang in de Berchmanscollege Wuytierslaan opgeheven dan wel gesloten moet zijn voor alle verkeer en de te realiseren onderdoorgang in gebruik genomen moet zijn.

9. Kunt u aangeven wat de status quo is van deze subsidie? Is deze bijvoorbeeld inmiddels vervallen? Of is deze door de provincie Utrecht verlengd en zo ja, waarom?

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 5 feb. 2020

Geachte mevrouw Poppe en heer van der Steeg,

Toelichting:

Op 15 januari 2020 heeft u de volgende vragen ex. Art 47 RvO gesteld over de Westelijke ontsluiting Amersfoort

1. Is het bij u bekend dat de hoofdingang van de Bernhardkazerne in Amersfoort verplaatst gaat worden?

Zo ja, sinds wanneer?

Antwoord:

Volgens de informatie die wij hebben, wil Defensie de hoofdingang niet verplaatsen naar de Utrechtseweg, maar naar een locatie iets noordelijker dan de huidige hoofdtoegangslocatie. Zie hiervoor ook de schriftelijke reactie van het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Amersfoort, (bijlage 1). Hiermee blijft de huidige toegangs- / aanrijroute naar het kazerneterrein ongewijzigd, conform het huidige ontwerp van de Westelijke ontsluiting.

2. Is het bij u bekend dat de Bernhardkazerne niet gaat uitbreiden, dan wel groeien, maar eerder nog gaat krimpen? Zo ja, sinds wanneer?

Antwoord:
Volgens onze informatie is dit niet aan de orde. Ons is bekend dat door toekomstige ontwikkelingen de Bernhardkazerne juist gaat groeien. Er gaan op de Bernhardkazerne ontwikkelingen plaatsvinden. Hiervoor is Defensie bezig met een Strategisch Vastgoedplan. Deze ontwikkelingen zullen zowel op kortere als langere termijn plaatsvinden en zullen voor een stijging van het aantal verkeersbewegingen zorgen. Zie hiervoor ook de schriftelijke reactie van het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Amersfoort (bijlage 1).

3. Als de hoofdingang wordt verplaatst heeft dat een significant effect op de hoeveelheid verkeer op de rondweg. Die zal namelijk verder afnemen. Is GS bereid mee te werken aan verplaatsing van de hoofdingang van de Bernhardkazerne?

Antwoord:
Defensie heeft aangegeven de hoofdingang niet te willen verplaatsen (zie bijlage 1).

4. Bent u het met ons eens dat wellicht een onderdoorgang bij het spoor voldoende is voor een goede doorstroming?

Antwoord:
Nee, het ontwerp voor de Westelijke ontsluiting waartoe is besloten biedt een integrale oplossing, die zorgt voor een verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid voor alle modaliteiten én de leefbaarheid.

5. Bent u van mening dat het gemeentebestuur van Amersfoort bij de voorlichting van de Provincie onjuiste informatie heeft aangeleverd? XTNT komt immers veel lager
uit dan verkeersmodel Nut&Noodzaak 2004

Antwoord:
Wij zijn van mening dat de juiste informatie is aangeleverd. Wij hebben van de gemeente Amersfoort begrepen dat zij contact hebben opgenomen met XTNT om na te gaan hoe zij tot de door Stichting Groen in Amersfoort (GiA) gepresenteerde conclusies is gekomen. Hieruit is ons duidelijk geworden dat XTNT op basis van een - zoals zij aangeeft - beperkte opdrachtformulering van GiA heeft gekeken naar kant en klaar aangeleverde gegevens. In deze beperkte opdracht was er, zo geeft XTNT ook aan, net voldoende tijd beschikbaar om de door GiA aangeleverde informatie te scannen en te beoordelen op hoofdlijnen. Er is onvoldoende tijd geweest om het verkeersmodel aan te passen, te laten draaien en te analyseren op uitkomsten. De suggestie die door GiA wordt gewekt dat er aanpassingen zijn gedaan in het gemeentelijk model, is overigens onjuist. Dit kon XTNT niet, omdat zij niet beschikt over het gemeentelijk verkeersmodel. Deze achtergrond van de inzet van XTNT maakt dat we wel begrijpen dat XTNT binnen deze scope en diepgang tot hun conclusies komt, maar we delen deze conclusies niet. XTNT heeft de gemeente een brief hierover gestuurd, die als bijlage 2 is toegevoegd. In door de GiA aangeleverde gegevens aan XTNT zijn door de gemeente overigens verschillende onjuistheden aangetroffen, waaronder verkeerde informatie over de (toekomstige) voertuigbewegingen en ontsluiting Bernhardkazerne en een verkeerde bijstelling van de prognoses verkeersintensiteiten voor de Westelijke Ontsluiting.

6. Bent u met ons van mening dat de subsidiebeslissing (VERDER: €58.815.000) voor de Westelijke Rondweg gebaseerd is op modellen die geen recht doen aan de werkelijkheid en dat deze heroverwogen zou moeten worden, met gebruikmaking van nieuwe en juiste informatie? Zo ja, kunt u het verdere proces in deze aangeven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij delen deze mening niet. In het voor de Westelijke ontsluiting gebruikte verkeersmodel zijn alle relevantie ontwikkelingen meegenomen.

7. Bent u met ons van mening dat ook gezien deze grootschalige kap van bomen nut en noodzaak van de Westelijke Rondweg tegen het licht gehouden zou moeten worden nu nieuwe informatie van verkeerskundige bureau XTNT aantoont dat nut en noodzaak er eigenlijk niet is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op 24 januari 2018 heeft Raad van State geoordeeld dat de Westelijke Ontsluiting er mag komen. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de gemeente nut en noodzaak voor de westelijke ontsluiting voldoende zorgvuldig onderzocht. Er is daarom voor ons geen reden om nut en noodzaak
tegen het licht te houden.

8. Bent u met ons van mening dat het zijn van betrouwbare overheid voor de inwoners en het zorgvuldig omgaan met publieke gelden en het zijn van betrouwbare partner voor andere overheden ook betekent dat je eerder genomen beslissingen moeten durven terugdraaien, zeker als uit onderzoek blijkt dat de gronden waarop beslissingen/beschikkingen zijn genomen niet in overeenstemming met de praktijk blijken te zijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In algemene zin zijn wij van mening dat gewijzigde omstandigheden of het beschikbaar komen van nieuwe informatie die ten tijde van besluitvorming nog niet voor handen was, moeten kunnen leiden tot heroverweging van genomen beslissingen. Echter, in deze specifieke casus is daarvan geen sprake. Zoals hierboven gesteld heeft de Raad van State op 24 januari 2018 geoordeeld dat de Westelijke Ontsluiting er mag komen. Naar het oordeel van de Raad van State heeft de gemeente nut en noodzaak voor de westelijke ontsluiting voldoende zorgvuldig onderzocht. Het globale onderzoek van XTNT heeft hier geen wijziging in gebracht. Er kan daarom wat betreft het college geen sprake zijn van het terugdraaien van beslissingen.

9. Klopt het dat buiten deze Rijks- en regionale subsidies de Gemeente Amersfoort geen directe financiële bijdrage levert aan de realisatie van de Westelijke Ontsluiting?

Antwoord:
Dat klopt niet. Het totale aandeel vanuit het programma VERDER is€ 60 mln, waarvan€ 1,185 mln vanuit de gemeente Amersfoort. Dit betreft de voorbereidingskosten.

10. Als je de indirecte bijdrage via VERDER pro-rata meeneemt, klopt het dan dat Amersfoort aan het hele project van bijna 70 miljoen zelf nog geen 5% bijdraagt?

Antwoord:
Dat klopt.

11. Vindt u het percentage directe eigen bijdrage (zie vraag 9) van de Gemeente Amersfoort aan dit project voldoende? Zo ja, waarom? En vindt u dat een zorgvuldige beoordeling van nut en noodzaak voldoende geborgd is, ondanks de afwezigheid van medefinanciering door de gemeente Amersfoort en daaruit voortvloeiend: de afwezigheid van stevige financiële eigenbelangen van de gemeente Amersfoort?

Antwoord:
Ja, bij de besluitvorming van het programma VERDER is over de verdeling de bestuurlijke afweging gemaakt.

12. Kunt u aangeven wat de status quo is van deze subsidie? Is deze bijvoorbeeld inmiddels vervallen? Of is deze door de provincie Utrecht verlengd en zo ja, waarom?

Antwoord:
De gemeente Amersfoort heeft in december 2019 een gemotiveerd verzoek tot verlenging ingediend bij de provincie. De subsidietermijn is door de provincie inmiddels verlengd. Dergelijke procedurele verzoeken tot verlenging van subsidietermijnen van projecten die in uitvoering zijn worden gehonoreerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Interessant voor jou

Vragen over schadevergoeding grasland

Lees verder

Vragen over bebouwing legakkers Vinkeveense Plassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer