Vragen over scha­de­ver­goeding grasland


Indiendatum: jan. 2020

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

In de provincie Friesland is mogelijk miljoenen teveel schadevergoeding uitbetaald voor schade aan grasland veroorzaakt door ganzen. De schade zou jarenlang te vroeg getaxeerd zijn, omdat het gras zich in de lente toch herstelt en uiteindelijk rond dezelfde datum de maximale grashoogte bereikt[1].

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de resultaten van het Friese onderzoek?
  2. Heeft GS in beeld in hoeverre in onze provincie de afgelopen jaren schade aan grasland ook te vroeg getaxeerd is en er daardoor onterecht schadevergoedingen zijn uitgekeerd? Zo ja, kunt u deze informatie aan PS doen toekomen? Zo nee, kan GS dit alsnog in beeld brengen?
  3. Wanneer blijkt dat in Utrecht ook onterechte schadevergoedingen worden uitgekeerd, is GS bereid hierover in gesprek te gaan met BIJ12?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1]https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/friese-boeren-kregen-mogelijk-miljoenen-te-veel-schadevergoeding-voor-ganzenvraat~b99532ec/

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

Geachte mevrouw Keller,

Toelichting:
In de provincie Friesland is mogelijk miljoenen te veel schadevergoeding uitbetaald voor schade aan grasland veroorzaakt door ganzen. De schade zou jarenlang te vroeg getaxeerd zijn, omdat het gras zich in de lente toch herstelt en uiteindelijk rond dezelfde datum de maximale grashoogte bereikt. Mevrouw Keller (fractie van de PvdD) heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de resultaten van het Friese onderzoek?

Antwoord:

Ja, het college heeft kennis genomen van het rapport van het Friese onderzoek.

2. Heeft GS in beeld in hoeverre in onze provincie de afgelopen jaren schade aan grasland ook te vroeg getaxeerd is en er daardoor onterecht schadevergoedingen zijn uitgekeerd? Zo ja, kunt u deze
informatie aan PS doen toekomen? Zo nee, kan GS dit alsnog in beeld brengen?

Antwoord:

De grondgebruiker meldt aan BIJ12 Faunazaken wanneer het oogsten (maaien) is voorzien. BIJ12 laat dan, zo dicht mogelijk bij het moment van oogsten, de taxatie uitvoeren. Er kunnen verschillende
redenen zijn waarom er een afwijking ontstaat tussen de taxatie en de oogst. Aan de zijde van de
taxatie kan dat te maken hebben met het efficiƫnt inzetten van taxateurs; aan de zijde van de
grondgebruiker kunnen weersomstandigheden het op een later tijdstip maaien noodzakelijk maken. Wij beschikken niet over informatie over het tijdvak tussen de taxatie en de oogst in Utrecht en hebben BIJ12 verzocht om hier voor de provincie Utrecht inzage in te geven. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel door BIJ12 onderzocht, maar een analyse zal op korte termijn niet beschikbaar komen.

3. Wanneer blijkt dat in Utrecht ook onterechte schadevergoedingen worden uitgekeerd, is GS bereid hierover in gesprek te gaan met BIJ12?

Antwoord:

Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat er onterechte tegemoetkomingen zijn uitgekeerd. De taxaties zijn verlopen volgens de protocollen en richtlijnen voor taxatie en de tegemoetkomingen zijn verstrekt op basis van de geldende beleidsregels. BIJ12 is momenteel bezig met het inwinnen van informatie op basis waarvan de taxatierichtlijnen kunnen worden aangescherpt. Ze zijn daarover in gesprek met de Universiteit van Wageningen. Daarin worden ook de bevindingen uit het rapporl van het Friese onderzoek meegenomen. Als blijkt dat er aanleiding toe is, zullen de bevindingen gebruikt worden om in samenspraak met de provincies de
kwaliteit van de taxaties verder te verbeteren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht