Vragen Second opinion ecolo­gisch onderzoek Amers­foort


Indiendatum: dec. 2018

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Tijdens de Statenvergadering van 10/17 december 2018 was er twijfel omtrent de resterende mogelijkheden van de provincie Utrecht in het kader van de Wet Natuurbescherming ten aanzien van ecologische implicaties bij de voorgenomen activiteiten rondom de Westelijke ontsluiting in Amersfoort. Daarnaast zijn er twijfels omtrent de uitkomsten van het onderzoek dat Bureau Waardenburg heeft verricht ten aanzien van de dassenpopulatie in het gebied waar de Westelijke Ontsluiting is gepland. De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen u daarom de volgende vragen voorleggen:

1. Kunt u bevestigen dat de provincie Utrecht de (juridische) mogelijkheid heeft om een ‘second opinion’ (formeel dan wel informeel) te laten uitvoeren op het onderzoek van Bureau Waardenburg om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in het kader van de Westelijke ontsluiting in Amersfoort van invloed zijn op het welzijn van de beschermde diersoort das in het gebied?

2. Zo ja, bent u welwillend om dit onderzoek te laten uitvoeren?


Hoogachtend,

Namens,

Partij voor de Dieren, Willem van der Steeg
GroenLinks, Erna Kotkamp
SP, Truke Noordenbos

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 4 jan. 2019

Geachte Statenleden,

Toelichting:

Tijdens de Statenvergadering van 10/17 december 2018 was er twijfel omtrent de resterende mogelijkheden van de provincie Utrecht in het kader van de Wet Natuurbescherming ten aanzien van ecologische implicaties bij de voorgenomen activiteiten rondom de Westelijke ontsluiting in Amersfoort. Daarnaast zijn er twijfels omtrent de uitkomsten van het onderzoek dat Bureau Waardenburg heeft verricht ten aanzien van de dassenpopulatie in het gebied waar de Westelijke Ontsluiting is gepland. De fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP hebben daarom de volgende vragen voorgelegd:

1. Kunt u bevestigen dat de provincie Utrecht de (juridische) mogelijkheid heeft om een ‘second opinion’ (formeel dan wel informeel) te laten uitvoeren op het onderzoek van Bureau Waardenburg om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in het kader van de Westelijke ontsluiting in Amersfoort van invloed zijn op het welzijn van de beschermde diersoort das in het gebied?

1. Antwoord:
Leden van het Netwerk Groene Bureaus (NGB), waaronder Bureau Waardenburg, kunnen elkaars onderzoek voor een second opinion laten beoordelen. Dit gebeurt op verzoek van de initiatiefnemer, namens wie het ecologische adviesbureau het onderzoek heeft uitgevoerd, of door het bevoegd gezag, die het onderzoek moet beoordelen als onderdeel van een aanvraag (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming). De provincie Utrecht is geen van beide bij het onderzoek in kwestie. De gemeente is initiatiefnemer, en resultaten van deze nieuwe natuurtoets wijzen erop dat er geen negatieve effecten optreden en dat er daarom geen ontheffing bij de provincie hoeft te worden aangevraagd. De provincie Utrecht heeft daarmee geen formele rol om het ecologisch onderzoek te (laten) toetsen of te onderwerpen aan een second opinion, omdat er geen aanvraag voor ontheffing is ingediend. Wel heeft de provincie de gemeente Amersfoort gewezen op de mogelijkheid om een second opinion te laten uitvoeren.

2. Zo ja, bent u welwillend om dit onderzoek te laten uitvoeren?

2. Antwoord:
Gezien het feit dat het ecologisch onderzoek niet als onderbouwing voor een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is ingediend bij de provincie Utrecht en wij daarmee geen formele rol hebben die een second opinion rechtvaardigt, zijn wij niet voornemens om dit onderzoek te laten uitvoeren.

Interessant voor jou

Vragen Bomenkap ten behoeve van de westelijke ontsluiting Amersfoort

Lees verder

Vragen over ontsluiting Amersfoort, de Das & Wet natuurbescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer