Bijdrage opvolging MKB-(familie)bedrijven


22 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren ziet graag dat lokale ondernemingen blijven voortbestaan, zeker gezien de groei van grote ketens die steeds vaker terug te vinden zijn in steden en dorpskernen. Ik heb dan ook met interesse het statenvoorstel gelezen om te zien hoe wij als provincie het voortbestaan van onze MKB-bedrijven kunnen ondersteunen. Toch heeft de Partij voor de Dieren, zoals benoemd tijdens de commissievergadering, een aantal kritische kanttekeningen bij dit voorstel.

Zo wordt er in de pilot benoemd dat het grootste gedeelte van de betrokken bedrijven uit melkveehouderijen en fokkerijen bestaat. Dit valt wat de Partij voor de Dieren betreft niet te combineren met de duurzaamheidsopgaven waar we ons als provincie aan gecommitteerd hebben, zoals het terugdringen van de CO2- en stikstofuitstoot. Het zou vreemd zijn als we aan de ene kant geld uittrekken voor het terugdringen van deze uitstoot, en aan de andere kant dit soort vervuilende bedrijven verder subsidiëren – en dus stimuleren.

Dit haakt ook aan op het feit dat duurzaamheid onvoldoende gewaarborgd wordt met dit voorstel. Mijn fractie zou graag zien dat in ofwel het plan dan wel het gegeven advies leidt tot een duurzamere bedrijfsvoering, in zowel de economische als ecologische zin van het woord. Dit zou een vereiste moeten zijn om gebruik te maken van deze regeling, zodat de bedrijfsvoering op een daadwerkelijk duurzame manier voortgezet wordt. Kan de gedeputeerde hier op reageren?

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is groot voorstander van het beschermen in stimuleren van lokale en kleine ondernemers. En hoewel er goede zaken in het voorstel staan, vinden wij dat er te veel haken en ogen aanzitten ten aanzien van met name duurzaamheid. Daarom kunnen wij dit voorstel niet steunen.

Dank u wel.