Bijdrage SV Regionale Ener­gie­stra­tegie (RES) 1.0 regio U16


6 oktober 2021

Voorzitter,

Het leek misschien weer eens een ouderwetse, Hollandse zomer: Geen hittegolven of aanhoudende droogte dit keer, maar gemiddeld een graad of 22, geregeld zon en af en toe een bui. Ideaal, zou je zeggen. Behalve in Limburg. Aanhoudende intensieve regenval zorgde daar, maar zeker ook over de grens in België en Duitsland, in juli voor verwoestende overstromingen. Wetenschappers durfden met zekerheid te stellen dat dit mede kon gebeuren door klimaatverandering. De mens zorgt er met haar uitstoot van broeikasgassen voor dat de kans op een dergelijke ramp met 20 tot 80 procent is toegenomen.[1] Tot zover de illusie dat klimaatverandering voorlopig geen bedreiging vormt voor Nederland. Tot zover de illusie dat we niet zo’n haast hoeven maken met de energietransitie. We moeten immers wel kunnen blijven barbecueën, aldus onze demissionair minister-president.

Maar voorzitter, wie denkt er nu aan barbecueën als je huis vol met water staat? Ook de regio Utrecht is niet gevrijwaard van de gevolgen van klimaatverandering. Daarom moeten we doorpakken met de energietransitie. Na de RES 1.0 van de regio’s Amersfoort en Foodvalley, is het daarom goed dat nu ook het 1.0 document van de RES-regio U16 op tafel ligt voor besluitvorming. Ik wil dan ook mijn dank uitspreken aan een ieder die hierbij betrokken is geweest.

De Partij voor de Dieren ziet veel goede punten terug in het document en het bijbehorende Statenvoorstel. Zo zien we dat er vooral ingezet wordt op reeds bewezen technieken, is men eerlijk over de onmogelijkheden van bepaalde, nog niet grootschalig toegepaste technologieën én is er aandacht voor innovatieve technologieën die wél kansen bieden in onze provincie. De diversiteit aan lokale participatieprojecten is mooi inzichtelijk gemaakt en in de periode tot RES 2.0 zal nader onderzocht worden hoe scholing en de arbeidsmarkt versterkt kunnen worden in relatie tot de energietransitie. Verder onderstrepen wij de verantwoordelijkheid om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Er zijn echter ook zorgen. Zo wordt biomassa nog steeds niet uitgesloten, terwijl het geen duurzame vorm van energieopwekking is. Ook zien wij in de plannen van de gemeenten hoe de huidige verhoudingen tussen zon en wind scheef dreigen te lopen.
De Partij voor de Dieren begrijpt de zorgen die bij omwonenden en gemeenten bestaan over de impact die windmolens hebben op de leefomgeving. Maar fossiele energie heeft ook impact op onze leefomgeving. Klimaatverandering heeft dat ook.
Echter, windmolens passen nou eenmaal niet overal in onze provincie. Zo onderstrepen wij de oproep van natuurorganisaties om geen energieprojecten toe te staan in of grenzend aan NNN-gebieden en weidevogelkerngebieden. Maar langs infrastructuur zijn er mogelijkheden. Dit neemt niet weg dat ook hier zorgvuldigheid natuurlijk geboden is. Door in te zetten op clustering kunnen we versnippering van het landschap tegengaan en door innovatieve toepassingen kunnen we schadelijke gevolgen voor mens, dier en natuur zoveel mogelijk verminderen. Hierover hadden we graag meer teruggelezen in het document.

Voorzitter, er zijn ook zorgen over de betaalbaarheid van de energietransitie. Terecht, maar niets doen is duurder. De schade van eerder genoemde overstromingen bedroeg in Limburg een half miljard euro.[2] In perspectief geplaatst, dat is bijna net zoveel als de totale begroting van de provincie Utrecht voor 2021. Dit neemt niet weg dat de inwoners van onze provincie, waaronder zeker ook omwonenden van energieprojecten en mensen met een smallere beurs, moeten kunnen meeprofiteren van de omschakeling naar duurzame energiebronnen. Dit komt immers ook het draagvlak ten goede. Gelukkig zien we deze behoefte terug bij de RES-regio U16, al moet dat lokaal nog verder vorm krijgen.

Tijd om te treuzelen, hebben we niet meer. Maar we zien in het voorliggende Statenvoorstel echter voldoende basis om ermee in te kunnen stemmen.

Dank u wel.


[1] https://www.bnr.nl/nieuws/wetenschap/10451817/klimaatverandering-oorzaak-van-overstromingen-in-limburg-duitsland-en-belgie

[2] https://www.ad.nl/binnenland/half-miljard-euro-schade-in-limburg-opruimen-kan-wel-vier-maanden-duren~a1db2afa/