Bijdrage Rijnbrug Rhenen N233 - aanvraag extra krediet


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

9 februari 2022

Voorzitter,

Laat ik voorop stellen dat de Partij voor de Dieren af wil van files en uiteraard voor goed onderhoud van onze infrastructuur is. Dat gezegd hebbende, heeft mijn fractie de nodige bezwaren tegen dit Statenvoorstel, dat voorsorteert op verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen naar 2x2 rijstroken. Hiervoor wordt het vrijmaken tientallen miljoenen euro’s aan extra krediet aan PS gevraagd.

De provincie Gelderland heeft aangegeven geen extra geld beschikbaar te kunnen stellen. Volgens de Gedeputeerde Staten van die provincie staat de investering, inclusief het benodigde extra krediet, niet meer in verhouding tot het resultaat en zijn aanvullende risico’s bovendien niet uit te sluiten. We hebben begrepen dat er vandaag in Arnhem een besluit valt over het definitief stopzetten van het project Verbreding Rijnbrug. Het had de Partij voor de Dieren dan ook beter geleken, dit besluit eerst af te wachten, alvorens 30 miljoen te reserveren onder het mom van ‘de druk op de ketel houden’. De provincie Gelderland neemt onafhankelijk haar besluiten en dit dient Utrecht te respecteren.

In de commissie M&M ging het ook nog over de problematiek met stikstof, dat mogelijk een rol van betekenis kan spelen in dit dossier. Volgens de gedeputeerde is hiervoor echter een oplossing binnen handbereik, maar het is ons nog niet duidelijk wat die oplossing dan is. Kan hij dit nader toelichten?

Voorzitter, met het verbreden van de Rijnbrug denkt dit College een “grote impuls te geven aan de duurzame bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van de regio’s Foodvalley en Rivierenland”. Echter, ook als de voorgestelde verbreding gerealiseerd wordt, is de kans groot dat er richting 2030 opnieuw een verkeersknelpunt ontstaat bij de brug, blijkt uit verkeerskundig onderzoek. Logisch, want meer asfalt trekt meer verkeer aan. Dat is niet wat de Partij voor de Dieren verstaat onder ‘een impuls voor duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid’ en dus zeggen wij: laten we ophouden met symptoombestrijding en het aanleggen van alsmaar meer asfalt. Zet in op beter openbaar vervoer en innovatieve oplossingen als smart mobility, om juist dat autogebruik te verminderen. Alleen dán pak je het probleem bij de bron aan en werken we aan daadwerkelijk duurzame oplossingen en een leefbare provincie. Gelderland toont die moed, nu Utrecht nog.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage SV Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Vernieuwde Regionale Tramlijn"

Lees verder

Bijdrage Werkwijze programma's en projectbesluiten ihkv de Omgevingswet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer