Bijdrage Werkwijze programma's en project­be­sluiten ihkv de Omge­vingswet


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

9 februari 2022

Voorzitter,

Het wederom uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, toont eens te meer aan dat de implementatie van deze wet complex is. Het vergt een geheel nieuwe werkwijze ten opzichte van wat nu gewoon is en dat roept bijna vanzelfsprekend vragen op. Op welke beleidsterreinen gaat dit invloed hebben? Hoe borg je de bewaking van je ambities en doelen? En hoe wordt het democratisch proces verzekerd, in de samenleving maar ook gelet op de kaderstellende en controlerende rol van PS?
Dit Statenvoorstel beantwoordt een aantal van deze vragen en de Partij voor de Dieren vindt het dan ook goed om te komen tot een meer gestandaardiseerde en voorspelbare manier van werken. We waarderen het bovendien dat Provinciale Staten vanaf het begin meegenomen wordt in deze nieuwe werkwijze. Ook vinden we het goed dat, indien dit Statenvoorstel wordt aangenomen, er na een jaar gezamenlijk geëvalueerd wordt én dat participatie een belangrijk onderdeel wordt van de nieuwe werkwijze.
Daarom dienen we de motie ‘Borging participatie en verkenning uitdaagrecht’ van GroenLinks mede in. Zodat het uitdaagrecht als vorm van participatie een plek kan krijgen binnen de werkwijze voor programma’s en projectbesluiten onder de Omgevingswet.

Dank u wel.