Bijdrage SV Zomernota 2021


10 november 2021

Voorzitter,

In mijn bijdrage hier blik ik graag terug op de drie onderwerpen die mijn fractie met de heer van Muilekom besproken had tijdens de RGW vergadering van 13 oktober. Daar hebben wij het gehad over de bescherming van de bomen, dassen en veldleeuweriken in het Hart van de Heuvelrugplan. Vreemd genoeg staat in het bestemmingsplan dat “de flora- en faunabescherming in het plangebied een mogelijk risico vormt in planontwikkeling” (blz 83). Ik verbaas mij over en spreek mij uit tegen deze omschrijving, waarin de indruk gewekt wordt dat het wel erg onhandig is voor het bouwproject dat er zoveel waardevolle natuur aanwezig is. Voorzitter, in wat voor omgekeerde wereld leven we dan? En hoewel er al groen gerealiseerd is, bestaat er nog steeds het idee om een groot deel van de bomen in het plangebied te kappen en daarmee natuur te vernietigen. Bovendien wordt er in de financiële uitwerking ook geen rekening gehouden met de compensatie voor deze bomenkap. Kan de gedeputeerde nogmaals toelichten waarom hier geen financiering voor beschikbaar wordt gesteld? Wat de Partij voor de Dieren betreft is elke gezonde boom die gekapt wordt, er één teveel. Bomen zijn van cruciaal belang voor dieren en mensen en daarom zal ik er in mijn bijdrage bij de begroting nogmaals op terugkomen.

Dan vraag ik dringend aandacht voor de dassen die in het plangebied leven. De gedeputeerde had gezegd dat er momenteel nader onderzoek wordt gedaan naar de dassenburcht, en dat er eventueel maatregelen genomen worden om de dassenburcht te beschermen. Dit vind ik een te vage onderbouwing van hoe de dassen daadwerkelijk beschermd worden. We hebben gezien hoe er in Amersfoort een das sneuvelde nadat een groot deel van zijn leefgebied vernietigd werd, ten behoeve van een rondweg. Ook één van de dassen die in de natuur bij de Oude Tempel leefde, waar zij plaats moeten maken voor woningen, heeft zijn gedwongen verhuizing naar Rhenen niet overleefd. Ik spreek daarom ook mijn sterke twijfels uit over de “beheersmaatregelen”. Hiertoe willen wij een motie indienen.

Tenslotte wil ik nog opkomen voor de veldleeuweriken. Het gebied waar zij nu leven, is uiterst geschikt voor hen en inmiddels bevat het de grootste populatie veldleeuweriken in onze provincie. Gezien de bezwaarprocedure die nog tegen de ontheffing op de Wnb loopt, ga ik er vanuit dat ik niet de enige ben die mij hier zorgen over maakt. Mijn zorgen heb ik jaren geleden ook al geuit bij de heer Krol, voormalig gedeputeerde, toen ging het over de aanleg van een fietspad. Gedeputeerde heeft aangegeven een informatiesessie te willen organiseren. Echter verzoek ik de gedeputeerde om ons zo spoedig mogelijk te informeren over de juridische procedures die lopen tegen de ontheffing.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage SV Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio U16

Lees verder

Bijdrage SV Begroting 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer