Bijdrage Tussen­balans Regionale Energie Stra­te­gieën


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

21 september 2022

Voorzitter,

De Tussenbalans van de drie RES-regio’s binnen onze provinciegrenzen laat een duidelijk beeld zien: de verdeling tussen de opwek van zonne-energie enerzijds en windenergie anderzijds is behoorlijk scheef. De Partij voor de Dieren is uiteraard blij dat ‘zon op dak’ zo’n vlucht heeft genomen de laatste jaren. Maar we maken ons ook zorgen, met name over twee zaken. De eerste is dat het energienet vol zit. Dit komt mede door het hoge aandeel aan zonne-energieprojecten en het lage aandeel windenergie. De technische uitleg hierbij laat ik nu even voor wat het is, dit heeft een ieder ook kunnen lezen in de tussenbalans. Maar feit is dat er meer duurzame energie moet worden opgewekt via windturbines, om de balans tussen zon en wind gunstiger te krijgen ten bate van de belasting op het stroomnet. Dit brengt mij bij onze tweede zorg, waar de Partij voor de Dieren zich ook al eerder over heeft uitgesproken: we vinden het teleurstellend dat diverse gemeenten windturbines op hun grondgebied hebben uitgesloten. Hiermee worden andere gemeenten opgezadeld met een nog ingewikkelder opgave om de doelen van de RES te halen, terwijl de doorlooptijd van windenergieprojecten vaak al lang is. En zoals u weet, hebben we weinig tijd te verliezen willen we de opwarming van de Aarde binnen de perken houden. De Partij voor de Dieren is ook kritisch op windturbines, maar erkent wel dat ze nodig zijn om de energietransitie te laten slagen. Door slimme innovaties (zwarte wieken, stopmogelijkheid bij zwerm vogels) en clustering langs infrastructuur en bij industrieterreinen, kunnen we de negatieve effecten ervan zoveel als mogelijk wegnemen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren moedigt de provincie aan door te gaan met haar inspanningen voor de RES’sen en in het bijzonder voor een eerlijke balans tussen zon en wind. De Partij voor de Dieren kan zich dan ook vinden in de beslispunten van dit Statenvoorstel.

En voorzitter, zoals de Partij voor de Dieren zegt: energie die het minste kost is de energie die je niet gebruikt.

Voorzitter dank u wel