Bijdrage Vast­stelling Omge­vings­ver­or­dening provincie Utrecht 2022


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

30 maart 2022

Bijdrage SV Vaststelling Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Voorzitter,

Ik zal mij beperken tot wat open eindjes en de antwoorden op onze vragen die na de commissiebehandeling zijn beantwoord.

Bij de behandeling van de interim-verordening hebben wij ons amendement ten aanzien van de zogenaamde verdringingsreeks bij zoetwaterschaarste aangehouden. Uit de reactie van GS, bij de behandeling van de huidige verordening, begrijp ik dat de gesprekken met de waterschappen nog lopen en dat men erop terugkomt bij de herziening. Voorzitter, laat ik zeggen dat wij verwachtingen hebben in deze, want onze logica zegt dat het raar is dat het natuurbelang onderaan bungelt, nog achter dat van de recreatievaart (ofwel, zoals ik het al eerder genoemd heb: het belang van de rosé slurpende sloepvaarders).

Dan voorzitter, hebben wij na de commissiebehandeling nog enkele antwoorden op faunavragen mogen ontvangen. Mijn reactie hierop zou ik willen bundelen door te zeggen: wordt vervolgd! U mag erop vertrouwen dat wij blijven ageren tegen dieronvriendelijk provinciaal afschotbeleid.

Voorzitter, De heer Van Essen en ik hebben tijdens de commissiebehandeling van gedachten gewisseld omtrent de zogenaamde Bijzondere Provinciale Landschappen. Dat was, omdat ik het vreemd vond dat Noord-Holland 32 van deze landschappen heeft aangewezen en Utrecht geen enkele en omdat er in de Zeister politiek gesproken is over de wenselijkheid om de Kromme Rijn Corridor als zodanig aan te wijzen. De heer Van Essen gaf aan dat wij het beleid anders invullen via de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen en de borging die daaruit voortvloeit.

Voorzitter, na de commissiebehandeling kwam ik nog een leuke passage tegen in het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van GroenLinks Zeist. Ik citeer: “GroenLinks zet zich in om het Krommerijngebied aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap. We willen dat de gemeente Zeist gaat samenwerken met omliggende gemeenten, het waterschap en de provincie om het gebied een voorloper te maken op gebied van natuurherstel, biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuur-inclusieve en circulaire landbouw en extensieve recreatie. Dit draagt bij aan de ambitie om te komen tot een aaneengesloten en robuuste natuurcorridor van Groenekan tot en met Odijk.’’ Einde citaat.

Voorzitter, wat mij betreft een prima passage. Ik zou dan ook de gedeputeerde willen verzoeken om eens in gesprek te gaan met Zeist om te kijken waar de behoefte vandaan komt. Is het onwetendheid met provinciaal beleid, of kan het provinciaal beleid in deze gewoon nog beter?

Dan als laatste voorzitter. De heer Hazeleger refereerde er al aan bij de commissiebehandeling, maar ook ik wil mijn dank uitspreken aan GS hoe zij de gezamenlijke motie van de SGP en de Partij voor de Dieren met betrekking tot vuurwerk in stiltegebieden hebben uitgevoerd. In plaats van lawaaigebied creëren tijdens Oud en Nieuw, zijn de stiltegebieden weer wat stiller geworden, dank daarvoor.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Beleidskader Sociale Agenda 'wij doen mee'!

Lees verder

Bijdrage Strategisch Bosbeleid, meer en beter bos voor Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer