Bijdrage Visie agrarisch natuur­beheer 2023-2028


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

11 mei 2022

Voorzitter,

Na de commissiebehandeling hebben wij nog vragen gesteld met betrekking tot de weidevogelkerngebieden. In mijn bijdrage wil ik mij beperken tot de antwoorden die wij hierop mochten ontvangen, waarvoor dank.

Bij de herbegrenzing van de weidevogelkerngebieden zijn er kansrijke gebieden buiten de begrenzing gevallen, die volgens de criteria wel in aanmerking kwamen om tot weidevogelkerngebied te worden benoemd. Zij zijn echter niet tot kerngebied benoemd, omdat zij ook vallen binnen zoekgebied voor de RES. Men heeft hier echter een andere categorie voor bedacht: de weidevogelrandzone RES (of wonen). Dat betekent dat hier wel beheer mogelijk is, maar dat deze gebieden niet de planologische bescherming genieten van de Omgevingswet.

En dat vind ik jammer, voorzitter. Het gaat slecht met de weidevogels. Als provincie vinden we ons beleid succesvol als de achteruitgang wordt gestopt. Inderdaad, dat kun je hoopgevend noemen, maar het is niet genoeg: we moeten vooruit om weer tot gezonde populaties te komen. In dat kader heb ik een vraag aan de gedeputeerde. Stel nou dat er in de weidevogelrandzone RES een aantal jaren enthousiast en goed beheer plaatsvindt, wat leidt tot een verdere stijging van het aantal weidevogels. En stel nou dat er daarna bijvoorbeeld zonnevelden of windturbines worden geplaatst in dat gebied. Vind u het dan niet zonde dat al dat goede werk dan min of meer voor niks is geweest? Want de planologische voorwaarden uit onze eigen Omgevingsverordening en bijbehorende handreiking (waar nog aan gewerkt wordt), die gelden dan niet. En die voorwaarde luidt: er mogen ontwikkelingen komen, maar per saldo mag er geen achteruitgang zijn. Daarmee is het eigenlijk een EN EN verhaal. EN de weidevogel kan daar blijven EN de ontwikkeling is mogelijk. Let wel, we hebben het nu dus over gebieden die nu al binnen de criteria vallen om tot kerngebied te worden benoemd. Vind u dat nou niet zonde? Zou het niet veel beter zijn om de planologische voorwaarde uit onze Omgevingsverordening hier ook te laten gelden? (namelijk geen achteruitgang door de ontwikkeling). Daarmee zorgt u ervoor dat de populatie ter plekke in stand kan blijven, dat de ontwikkeling door kan gaan, dat al het goede werk niet voor niks is geweest en dat er dus ook geen geld verspild wordt.

Dank u wel voorzitter.

Tweede termijn:

Gezien de beantwoording in eerste termijn voorzitter, wil ik een motie Weidevogelrandzone indienen:

Het dictum luidt als volgt.

Draagt het college op om:

Bij de eerstvolgende herziening van de provinciale omgevingsverordening de weidevogelrandzones RES en Wonen toe te voegen aan het weidevogelkerngebied, met bijbehorende bescherming;

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Strategisch Bosbeleid, meer en beter bos voor Utrecht

Lees verder

Bijdrage Initiatiefvoorstel Behoud en gebruik Trage Paden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer