Bijdrage Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

23 maart 2022

Voorzitter,

In de visie die voorligt, wordt het participatieproces helder beschreven. Dit voorstel is een flinke verbetering ten opzichte van het vorige. De Partij voor de Dieren is blij dat participatie wettelijk vastgelegd wordt en dat de provincie gaat experimenteren met het uitdaagrecht.

Echter, hoewel een participatieproces mooi beschreven kan zijn, blijft er met betrekking tot de monitoring hiervan nog een belangrijk onderdeel liggen. Hoe weten we of het participatieproces passend was, en of het heeft gewerkt? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen the usual suspects betrekken, maar ook ondervertegenwoordigde groepen uit onze samenleving?

Vaak wordt er een visie beschreven, met daarin ook de rol van de participant. Het is van belang dat we feedback krijgen over het eventuele verschil tussen de doelstelling en praktische uitvoering van het participatieproces. De Partij voor de Dieren is dan ook van mening dat het participatieproces gerapporteerd en gemonitord moet worden zodat duidelijk wordt of het proces, zoals beschreven op papier, ook daadwerkelijk effectief is in de praktijk. Hiervoor zullen we een motie indienen, waarvan het dictum luidt: "draagt GS op om aan de visie een heldere rapportage- en monitoringsparagraaf toe te voegen waarin beschreven wordt op welke wijze de provincie de praktische uitwerking van haar participatieproces evalueert."

Dank u wel.