Bijdrage Provin­ciaal onderzoek inves­te­rings­mo­ge­lijk­heden versnelling Ener­gie­tran­sitie


Initi­a­tief­voorstel in Provin­ciale Staten

29 juni 2022

Voorzitter,

Allereerst dank aan mevrouw van Ulzen voor het werk dat zij in dit initiatiefvoorstel heeft gestoken. Versnelling van de energietransitie is de Partij voor de Dieren ook een voorstander van. We delen dan ook de constatering van mevrouw van Ulzen dat de energietransitie trager verloopt dan gewenst en dat we niet achterover kunnen leunen. Er worden in het initiatiefvoorstel een aantal ontwikkelingen genoemd, waardoor de energietransitie trager zou verlopen. Deze herkennen wij, maar ik mis echter een belangrijke reden. Dat is dat diverse gemeenten inmiddels windmolens hebben uitgesloten op hun grondgebied. Mijn vraag aan mevrouw van Ulzen is dan ook of zij dit ook zo ziet en hoe we om zouden moeten gaan met gemeenten die geen windmolens willen plaatsen - en het vraagstuk daarmee in feite op het bordje leggen van hun buurgemeenten. Verder wordt de optie geopperd om te onderzoeken hoe de provincie kan investeren in het aanboren van buitenlandse financieringsbronnen. Gelet op de huidige ontwikkelingen op ons continent en in de wereld, vragen wij ons af of dit wel zo’n goed idee is. Zou het niet veel beter zijn om in te zetten op het meer stimuleren van lokale opwek en lokaal eigendom, in plaats van eventuele afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden te creëren? Ook het openhouden van de mogelijkheid om nader onderzoek naar kernenergie te verrichten, is iets waar we niet warm voor lopen.

Dank u wel