Bijdrage Netwerk­per­spectief provin­ciale wegen 2040


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

29 juni 2022

Voorzitter,

Als Statenlid namens de Partij voor de Dieren let ik uiteraard ook op de impact op dieren. In het Netwerkperspectief is een kaart opgenomen met zogeheten ‘fauna hotspots’. Mijn dank aan de heer Schaddelee dat hij de eerdere toezegging hierop gestrand heeft gedaan. De toezegging destijds was om met een overzicht te komen met betrekking tot hotspots wildaanrijdingen, zodat in het verdere proces maatregelen uitgewerkt konden worden. De vervolgvraag is dan ook, en nu? Het is ons in dit stuk namelijk niet precies duidelijk geworden wat het vervolgproces met betrekking tot de zogenaamde hot spot precies gaat zijn. Wordt daar snelheidsverlaging voorgesteld of komen er wellicht faunapassages? Tevens zie ik oversteekbaarheid voor fauna c.q. voorkómen van wildaanrijdingen niet terug in het afwegingskader op pagina 29. Dit had mijn fractie graag meer uitgewerkt gezien. De vraag aan de gedeputeerde is dan ook of dit niet expliciet vermeld zou moeten worden in het afwegingskader, temeer omdat het coalitieakkoord ook die koppeling legt: veiligheid voor mens én dier. Voordat ik afrond, één ding viel me nog op en dat gaat over handhaving. Op pagina 35 wordt gesteld dat handhaving het laatste hulpmiddel is. Dit begrijp ik niet voorzitter. Want wat voor signaal geef je af als je je eigen regels nauwelijks gaat handhaven? Wellicht kan de gedeputeerde hier nog op reflecteren. Voorzitter, als laatste, bij de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak om per traject met een voorstel te komen en de planning van de trajectaanpak te volgen, willen we wel bepleiten dat gevaarlijke situaties eerder aangepakt zouden moeten worden.

Dank u wel.