Bijdrage Kadernota 2023-2026


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

29 juni 2022

Voorzitter,

Omdat dit min of meer een tweede termijn is, wil ik mij grotendeels beperken tot het benoemen van enkele moties. Tijdens onze bijdrage bij de algemene beschouwingen, hebben we benoemd dat we ons zorgen maken over de staat van onze natuur en de onzekerheid of doelen überhaupt gehaald gaan worden (KRW 2027, Groen Groeit Mee, de Groene Contour). Daarnaast lijkt economische groei soms een doel op zich te worden. Om deze reden dienen we samen met de SP en Socialisten Utrecht de motie ‘Grenzen aan de groei’ mede in. De SP zal hem indienen en inleiden, maar het gaat ons erom om groei niet als doel op zich te stellen. Tijden veranderen, ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Halsstarrig vasthouden aan gedateerde keuzes, zou dan een self-fulfilling prophecy inhouden. Nogmaals, de SP zal de motie verder toelichten.

Dan, vorig jaar, tijdens de behandeling van de kadernota 2022-2025 dienden wij onze motie Code Rood in, toen nog naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden. De motie trokken we in, maar dit jaar dienen wij samen met D66 en GroenLinks de nieuwe motie ‘Code rood voor klimaat en biodiversiteit’ mede in. Ik denk dat ik verder niet hoef toe te lichten waarom wij het belangrijk vinden deze onderwerpen de aandacht en urgentie te geven die ze nodig hebben. De constateringen en overwegingen bij de motie spreken ook voor zich.

Vervolgens is het ook van belang dat de provincie niet meer bijdraagt aan het levend koken van dieren zoals krabben en kreeften. Ik hoef u niet uit te leggen dat dit veel leed veroorzaakt bij de betreffende dieren. De provincie is betrokken is bij een pilot om het aantal rivierkreeften in de Molenpolder te reduceren. In het licht hiervan roepen wij GS middels een motie op om geen middelen meer te steken in evenementen en activiteiten waarbij niet uitgesloten kan worden dat dieren levend worden gekookt.

    Voorzitter, we hebben ons al eerder uitgesproken tegen de vriendschapsband met Guangdong. Deze band, waarbinnen een fundamenteel verschillende opvatting bestaat over mensen- en dierenrechten is wat ons betreft onacceptabel, zeker wanneer deze 'vriend’ zich schuldig maakt aan stelselmatige onderdrukking en uitbuiting. Wat ons betreft wordt deze band nog steeds verbroken en daarom dienen wij de motie van de ChristenUnie mede in.

    Het afgelopen jaar heeft mijn fractie meermaals gepleit voor het plaatsen van spoorbomen bij onveilige tramkruisingen. Vorig jaar bij de Kadernota hebben we ook daartoe een motie ingediend. Dit jaar doen we dat weer. We zien graag dat het college zich actief inzet voor een betere veiligheid door spoorbomen te plaatsen op de overgangen waar ongelukken hebben plaatsgevonden en op andere gevaarlijke overgangen. Wij dienen dan ook de motie ‘Meer spoorbomen’ in met het CDA.

    Voorzitter, als laatste, ook de motie ‘ruimtelijke doorrekening’ van de CU dienen we mede in. Wij denken namelijk dat deze motie meer inzicht kan scheppen in de materie en het onderwerp minder abstract maakt. Tevens interpreteren wij de motie als een oproep tot betere samenwerking met andere overheden, wat hopelijk ook leidt tot het serieuzer nemen van de expertise van bijvoorbeeld het waterschap bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken, zoals waar je wel of niet zou moeten bouwen vanuit waterstaatkundige inzichten.

    Dank u wel.