Motie bevei­ligde over­gangen trams Nieu­wegein


29 juni 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2022, ter bespreking van het statenvoorstel Kadernota 2023-2026,

Constaterende dat:

 • Er vanaf 2018 meer dan 60 ongelukken zijn gebeurd met trams in Nieuwegein;
 • Er veel meer trams zullen gaan rijden in de nabije toekomst vanwege de Groeisprong en de aanrijfrequentie wordt opgevoerd;
 • De snelheden van de trams variëren van 30 tot 70 of 80 km per uur; zulke snelheden voor voetgangers, fietsers, automobilisten en andere weggebruikers voor gevaarvolle situaties, flinke schades en potentieel dodelijke ongelukken zorgt;
 • Reeds in IJsselstein alle overgangen van slagbomen zijn voorzien en dit leidde tot een aanzienlijke daling van het aantal ongevallen;

Overwegende dat:

 • Ook belangenorganisaties zoals Rover hebben opgeroepen tot beveiliging van de overgangen;
 • Slagbomen een effectief middel zijn voor het verbeteren van de veiligheid;
 • GS binnenkort zal komen met de resultaten van het afwegingskader;
 • Partijen gezien de frequentie en snelheden een ‘vergevingsgezinde’ beveiliging van de overgangen voorstaan;

Verzoeken GS om:

 • De uitkomsten van het afwegingskader zo snel mogelijk op te pakken om alle tramovergangen in Nieuwegein veiliger te maken;
 • Op de overgangen waar ongelukken hebben plaatsgevonden, en op de andere gevaarvolle overgangen, passende maatregelen te nemen, bij voorkeur slagbomen te plaatsen;
 • Hiervoor bij de begroting indien nodig bovenop het huidige bedrag dat in de Kadernota is gereserveerd, middelen voor dit doel te reserveren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen