50e stoel in Provin­ciale Staten nu 'Toekomst­stoel’


Eerste motie nieuwe Provin­ciale Staten komt van de PvdD: unaniem aange­nomen

19 april 2023

Na de verkiezingen van 15 maart zijn de onderhandelingen voor Provinciale Staten in volle gang. Welke partijen uiteindelijk deelnemen aan de coalitie is nog onbekend, maar de eerste motie is al ingediend en aangenomen. De Partij voor de Dieren diende samen met alle andere fracties een motie in om één zetel in de Statenzaal te reserveren voor toekomstige generaties. De motie ‘Toekomststoel, zetel voor toekomstige generaties’ is unaniem aangenomen.

Een geheugensteun bij beslissingen

De Partij voor de Dieren vraagt met het indienen van de motie aandacht voor de impact die beslissingen in de Statenzaal hebben op toekomstige generaties. Anjo Travaille fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren zegt hierover: ‘De Toekomststoel moet bij besluitvorming een geheugensteun zijn voor alle Statenleden. Het is de bedoeling dat we meer rekening houden met de leefomgeving van toekomstige generaties. Die wordt bedreigd door onder meer afname van biodiversiteit, klimaatverandering en verslechtering van luchtkwaliteit. Beslissingen die we nu nemen hebben effect op de inwoners die nú in de provincie leven, maar hebben óók effect op alle generaties erna.'

Een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties

Partij voor de Dieren wil dat Provinciale Staten meer verantwoordelijkheid dragen voor een gezonde leefomgeving van toekomstige generaties. 'De Statenleden vertegenwoordigen niet alleen de kiesgerechtigden, maar ook de inwoners jonger dan 18 jaar. Daarnaast dragen de Staten ook een verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van alle inwoners die nog geboren gaan worden' aldus Anjo Travaille. 'Overheden hebben soms de neiging om teveel naar de korte termijn belangen te kijken. Dat zie je bijvoorbeeld bij de magere bescherming van natuur in Utrecht. We vinden dat goede bestuurders geen problemen moeten afschuiven op de generaties na ons. De Toekomststoel moet zorgen dat Statenleden expliciet afwegen wat het effect is voor de generaties na ons.’

Toekomststoel is gemarkeerd in de statenzaal

In de Statenzaal is één stoel gemarkeerd met een stoelloper van gerecycled vilt met de tekst Toekomststoel. De loper is bevestigd aan de rugleuning. De Toekomststoel sluit aan bij een landelijke initiatief van diverse burgers waaronder Jan Terlouw. De komende periode gaan de staten nader invulling geven aan de motie met bijvoorbeeld een jongeren beraad. Voor Partij voor de Dieren zijn de thema’s biodiversiteit, landbouwtransitie, klimaat en energietransitie daarbij van bijzonder belang.