Motie Dieren­welzijn unaniem aange­nomen!


18 februari 2019

Een Utrechts plan van aanpak om het welzijn van landbouwhuisdieren te verbeteren: dat is het resultaat van een motie van de Partij voor de Dieren die op 18 januari j.l. unaniem door de Staten werd aangenomen.

Bij de bespreking van het Samenwerkingsprogramma Landbouw in de Utrechtse Staten merkte de Partij voor de Dieren op dat de provincie Utrecht weliswaar een heldere visie uitspreekt ten aanzien van landbouw-verduurzaming, maar dat de uitvoering ervan tekort schiet: de doelstellingen van de Landbouwvisie en het daaruit voortvloeiende Samenwerkingsprogramma zijn op verschillende manieren te interpreteren. Bovendien zijn deze wat de Partij voor de Dieren betreft te weinig ambitieus. Dit geldt tevens ten aanzien van de normen voor Dierenwelzijn.

De Partij voor de Dieren fractie bracht bij de bespreking van het Samenwerkingsprogramma Landbouw daarom de volgende vraag onder de aandacht: “Zou het niet mooi zijn voor de miljoenen hokdieren in de provincie Utrecht als de provincie haar eigen, provinciale normen zou hebben: dus dat Utrecht, naast het voldoen aan Europese- en landelijke standaarden, nog een stukje vérder gaat en haar eigen normen stelt ten aanzien van Dierenwelzijn?”

De Statenfractie diende hiertoe een motie in: ‘Utrechtse aanpak Dierenwelzijn.’ Bij de stemmingen werd duidelijk dat de oproep Statenbreed werd gedragen: de motie werd unaniem aangenomen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Onthulling Ode aan het Varken

Gisteren is in het Chinese jaar van het varken op een stralende eerste lentedag het kunstwerk 'Ode aan het varken' van Jantie...

Lees verder

Paddentrek Utrecht in volle gang

De paddentrek is weer begonnen. Door het zachte weer dit jaar kwamen veel amfibieën, zoals padden en salamanders, al vroeg ui...

Lees verder