Partij voor de Dieren en Groen­Links stellen vragen over verdoven en zenderen wolf


27 september 2023

Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen vragen over verdoven en zenderen wolf

In opdracht van de provincie Utrecht is de Zoogdiervereniging van plan om een specifieke wolf in de provincie te verdoven en te zenderen. Het doel is om ontmoetingen tussen deze wolf en mensen en honden in de toekomst te voorkomen, doordat de pijnprikkel een afschrikwekkend effect heeft. Daarnaast wil men de wolf in de gaten kunnen houden. Het verdoven en zenderen is echter in strijd met de Wet Natuurbescherming en het afschrikkende effect lijkt niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Jesseka Batteau: “Het kan niet zo zijn dat een beschermde diersoort als de wolf zomaar verdoofd en gezenderd wordt, daar moet een zeer goede onderbouwing voor zijn. We zijn daar dan ook erg benieuwd naar.” Statenlid Marjolein van Elteren vult aan: “Welk gedrag van deze wolf wil men bijvoorbeeld afleren en welk bewijs is er dat dat hiermee gaat lukken? En waarom is het nodig om deze wolf te volgen?” “Als de benodigde onderbouwing ontbreekt, moet de provincie Utrecht de opdracht aan de Zoogdiervereniging intrekken”, zo stellen Batteau en Van Elteren.

Wolf in de provincie Utrecht
Sinds vorig jaar worden er wolven gesignaleerd in de provincie Utrecht. Een goed teken, want de wolf is een belangrijk roofdier in de natuur, staat aan de top van de voedselketen en heeft een positief effect op de biodiversiteit en de wildpopulaties. De wolf heeft zich in Utrecht nog niet definitief gevestigd, maar dat kan in de toekomst veranderen. Dit brengt ook kansen met zich mee om bijvoorbeeld het wild zwijn weer in de provincie Utrecht toe te laten. Zwijnen worden op dit moment nog afgeschoten zodra ze een poot over de provinciegrens heen zetten. Ook de populatie reeën zal dan op een natuurlijke manier in balans komen, en dan kan het jaarlijkse afschot van honderden reeën worden afgebouwd.

Onterechte angst voor wolven
Bij sommige mensen is er angst voor wolven. Deze angst is echter onterecht. Wolven vormen in principe geen bedreiging voor mensen en zijn schuwe dieren. Wat echter wel voorkomt is dat een wolf een schaap of andere landbouwdieren aanvalt als deze onvoldoende beschermd zijn. Het is aan eigenaren om hun dieren goed te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld met wolfwerende maatregelen zoals hekken of rasters. Zodra de wolf zich in Utrecht vestigt, biedt de provincie hier subsidies voor. Wolven vormen dan ook geen bedreiging, maar we moeten wel weer leren om op een goede manier met ze samen te leven, zoals ook in andere Europese landen al gebeurt.

Schriftelijke vragen aan het college
Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarin vragen ze wat nu precies de reden is om de wolf te verdoven en te zenderen. Zo vragen zij of het doel inderdaad het afleren van ongewenst gedrag is, wat het college verstaat onder ongewenste gedrag en waar de aanname op is gebaseerd dat met het eenmalig verdoven dit gedrag afgeleerd zou kunnen worden. Is daar bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar gedaan of is het door een gedragsdeskundige overtuigend onderbouwd? Is hier ervaring mee in binnen- of buitenland? Volgens de Zoogdierenvereniging zou deze actie uniek zijn en nog niet eerder toegepast in Nederland.

Verder vragen de partijen naar een overzicht van incidenten van de afgelopen 3 maanden, de aard van deze incidenten en of die te herleiden zijn naar een specifieke wolf. Ook vragen ze of er al voldoende preventieve maatregelen zijn ingezet en zo ja, wat deze dan zijn, en zo nee, of het college niet eerst hierop moet inzetten alvorens een wolf te verdoven en zenderen. Daarnaast vragen de partijen naar de benodigde ontheffing van de wet natuurbescherming. Is deze verleend en zo ja, waarop is deze gebaseerd en is deze ontheffing juridisch houdbaar?

Als laatste wordt gevraagd wat het college gaat doen als verdoven en zenderen niet het gewenste effect oplevert. Volgens de ‘Analyse probleemsituaties wolf’ van de Zoogdiervereniging zou de wolf in dat geval worden gedood. De partijen horen graag van het college wat het plan nu precies is.

Jesseka Batteau en Marjolein van Elteren: “We zijn benieuwd naar het antwoord van het college. Wat ons betreft wordt er stevig ingezet op goede publieksvoorlichting en preventie, in plaats van het verdoven, zenderen of in het ergste geval doden van de wolf!”Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Dierenwelzijn voortaan in Utrechtse aanpak landelijk gebied

Het voorstel 'Ook onze transitie' van de Partij voor de Dieren is aangenomen. Dit zorgt ervoor dat dierenwelzijn voortaan mee...

Lees verder

Motie 'Behoud Oude Tempel' nog niet uitgevoerd

Op 28 juni 2023 nam een grote meerderheid in de Provinciale Staten de motie Behoud Oude Tempel aan. Een grote doorbraak in ee...

Lees verder