Bijdrage Samen­wer­kings­agenda Landbouw


18 februari 2019

Voorzitter,

Onze fractie is positief over het toekomstbeeld dat wordt geschetst in zowel de landbouwvisie als de samenwerkingsagenda, namelijk een klimaatneutrale, circulaire en natuurinclusieve landbouw. Maar om die omslag te maken zijn harde keuzes en concrete doelstellingen nodig, onze Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) wees ons daar in september ook al op.

Een aantal doelen concreter geformuleerd en het is goed dat hierbij zowel wordt gekeken naar de korte (2023) als de middellange-termijn (2030). Maar de doelstellingen zijn ook nog veelal multi-interpretabel en wat ons betreft te weinig ambitieus.

We zien dat bestrijdingsmiddelen niet zijn opgenomen onder het thema gezondheid. De gedeputeerde geeft in haar schriftelijke beantwoording aan dat dat zou landelijk en Europees geregeld moeten worden, maar we zien ook dat daar tekort wordt geschoten: gevaarlijke middelen zoals glyfosaat mogen nog steeds gebruikt worden. Ondertussen maken drinkwaterbedrijven extra kosten om ons van schoon drinkwater te kunnen voorzien en wordt de prijs daarvoor betaald door onze inwoners[1]. Bovendien is het aantal overtredingen bij het gebruik van en de handel in bestrijdingsmiddelen is landelijk fors toegenomen[2]. Denkt de gedeputeerde dat het Convenant Schoon water Utrechtse fruitteelt 2.0 afdoende gaat helpen, of zou er een intensivering zou moeten plaatsvinden bijvoorbeeld op handhaving?

Als we kijken naar het thema klimaat dan gaat het in de samenwerkingsagenda weer vooral over energie, terwijl we het hier over landbouw hebben. Maatregelen om de veestapel in te krimpen ontbreken. Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2018[3]), als de Sociaal-Economische Raad (SER, 2016[4]) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI, 2018[5]) pleiten voor een verkleining van de veestapel, om de problematische milieudruk van de landbouw bij de bron aan te pakken. Kan de gedeputeerde aangeven of zij vermindering van dieraantallen in de veehouderij en sturing daarop, voor zover mogelijk, niet langer uitsluit?

Ten slotte willen we de gedeputeerde bedanken voor paragraaf dierenwelzijn. Wij zijn ook blij met de toezegging van gedeputeerde in de commissie om zo snel mogelijk aan te haken bij het convenant weidegang.

Als laatste had ik nog een opmerking omtrent dierenwelzijn. Mevrouw Kotkamp heeft echter de woorden uit mijn mond genomen, dus omwille van de tijd sluit ik mij daarbij aan en zou de gedeputeerde willen vragen om een Utrechtse aanpak voor dierenwelzijn.

Voorzitter, dank u wel.

Tweede termijn
Voorzitter, dank voor de beantwoording. Wij dienen twee moties in: de motie Geen taboe op vermindering dieraantallen en de motie Utrechtse aanpak dierenwelzijn, ook namens GroenLinks, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD, D66, SGP, PVV, 50Plus en CDA. Dank u wel.

[1] https://www.ad.nl/utrecht/drinkwater-duurder-door-giftige-verdelgingsmiddelen-van-boeren~abe66a22/

[2] https://www.nu.nl/algemeen/5734569/forse-toename-in-overtredingen-bij-gebruik-en-handel-bestrijdingsmiddelen.html

[3] https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2018/themas/landbouw-en-voedsel

[4] https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/ser-huidige-veehouderij-onhoudbaar-ingrijpen-noodzakelijk

[5] https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Rapport Randstedelijke Rekenkamer: Energie in transitie

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel extra provinciale bijdrage aan Noordelijke Randweg Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer