Bijdrage Staten­voorstel Rijnbrug


10 december 2018

Bijdrage Provinciale Staten 10 december 2018 agendapunt 20: Statenvoorstel Rijnbrug

Voorzitter,

Het is de Partij voor de Dieren duidelijk dat het college met voorliggend voorstel is gezwicht voor de asfaltlobby. GS blíjft vasthouden aan het idee dat méér asfalt het fileprobleem zal oplossen. Net als het college en de andere Statenfracties wil de Partij voor de Dieren minder files. Verkeer veroorzaakt landelijk 20% van de CO2-emissies en 30% van de fijnstof-uitstoot. Om files terug te dringen moeten wij echter de oorzaken van het fileprobleem aanpakken: meer asfalt is níet de oplossing. [zie Rli rapport 'van B naar anders']

Als Staten zouden we minder in moeten te zetten op symptoombestrijding, en meer op alternatieven. Alternatieven die zorgen voor minder auto’s op de weg – vooral tijdens de spits – en daarmee het aanpakken van de échte oorzaken. Voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van flexibele werktijden, thuiswerken én natuurlijk het gebruik van openbaar vervoer. Kortom: we moeten bereikbaarheid op een slimme manier realiseren.

De verkeersdrukte in Rhenen is vooral een spitsprobleem: teveel auto’s op een specifiek moment. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur bracht dit jaar het rapport ‘van B naar anders’ uit. Het advies van de Raad: bouw niet méér wegen, maar beperk rijden tijdens de spits [1]. Deze oplossingsrichting vormt echter een hiaat in het provinciale mobiliteitsbeleid. Voorzitter, daarom dient de Partij voor de Dieren een motie in voor een onderzoek naar de mogelijkheden van de provincie om spits-mijden te realiseren.

Daarnaast geeft het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat rekeningrijden een instrument is om files te verminderen, én de CO2-emissie van mobiliteit te beperken [2]. Daarom dienen wij tevens een motie in waarin wij het college verzoeken om bij het Rijk aan te dringen op de invoer van rekeningrijden.

Voorzitter, ik dank u wel.

Hiltje Keller

[1] https://nos.nl/artikel/2233163-advies-bouw-niet-meer-wegen-maar-beperk-rijden-tijdens-de-spits.html

[2] https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-analyse-van-het-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord-3380.pdf