Schrif­te­lijke vragen over inves­te­ringen in emis­siearme stal­vloeren


Indiendatum: 31 okt. 2022

Naar aanleiding van het Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2022 en de Uitspraak 202106900/1/R2 - Raad van State heeft onze fractie opgemerkt dat er een subsidie opengesteld is voor "fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector".

We hebben hier de volgende vragen over:

  1. Vallen aanvragen voor emissiearme stalvloeren binnen de mogelijkheden van dit openstellingsbesluit? Zo ja, om welke typen vloeren gaat het?
  2. Hoeveel aanvragen zijn er geweest voor een emissiearme stalvloer binnen dit openstellingsbesluit en om welk type vloer gaat het?
  3. De RvS heeft onlangs het hoger beroep van het college van GS vernietigd, waarbij het ging om de typen stalvloeren ‘Ecovloer’ van Anders en ‘Meadowvloer’ van Proflex. Vallen deze typen stalvloeren binnen het openstellingsbesluit?
  4. Is GS bereid dit onderdeel van de aanvragen niet in behandeling te nemen of niet toe te kennen op basis van de RvS uitspraak? Zo niet, waarom niet?
  5. Is GS het met ons eens dat het verstrekken van subsidies voor emissiearme stalvloeren, ongeacht het type vloer of aanwezigheid van veeweidegang, voorlopig niet kan plaatsvinden gezien de ineffectiviteit van deze twee typen stalvoeren en de aankomende uitspraak van RvS over emissiearme stalvloeren bij melkveebedrijven met weidegang later dit jaar? Zo niet, waarom niet?
  6. Is GS bereid voortaan emissiereducerende maatregelen waarvan de effectiviteit niet of onjuist aangetoond is, zoals emissiearme stalvloeren en luchtwassers, geen onderdeel meer te laten zijn van provinciale subsidieregelingen? Zo niet, waarom niet?
  7. Is GS het met ons eens dat de enige (bewezen) effectieve manier om emissies te reduceren, het omlaag brengen van dieraantallen is?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg & Hiltje Keller

Indiendatum: 31 okt. 2022
Antwoorddatum: 6 dec. 2022

1. Vallen aanvragen voor emissiearme stalvloeren binnen de mogelijkheden van dit openstellingsbesluit? Zo ja, om welke typen vloeren gaat het?
2. Hoeveel aanvragen zijn er geweest voor een emissiearme stalvloer binnen dit openstellingsbesluit en om welk type vloer gaat het?
3. De RvS heeft onlangs het hoger beroep van het college van GS vernietigd, waarbij het ging om de typen stalvloeren ‘Ecovloer’ van Anders en ‘Meadowvloer’ van Proflex. Vallen deze typen stalvloeren binnen het openstellingsbesluit?
4. Is GS bereid dit onderdeel van de aanvragen niet in behandeling te nemen of niet toe te kennen op basis van de RvS uitspraak? Zo niet, waarom niet?

Antwoord vragen 1 t/m 4:
Nee, geen enkel type emissiearme stalvloer is gesubsidieerd onder dit openstellingsbesluit. Er zijn dus ook geen subsidieaanvragen voor mogelijk geweest.

5. Is GS het met ons eens dat het verstrekken van subsidies voor emissiearme stalvloeren, ongeacht het type vloer of aanwezigheid van veeweidegang, voorlopig niet kan plaatsvinden gezien de ineffectiviteit van deze twee typen stalvoeren en de aankomende uitspraak van RvS over emissiearme stalvloeren bij melkveebedrijven met weidegang later dit jaar? Zo niet, waarom niet?

5. Antwoord:
Ja. Juist vanwege de onzekerheid over het effect van deze stalvloeren op de stikstofuitstoot zijn ze niet in deze subsidieregeling opgenomen. De situatie kan in de toekomst veranderen. Indien er dan aangepaste of nieuwe stal- en / of vloersystemen voor handen zijn. Deze moeten dan onderbouwd effectief een bijdrage leveren aan emissiereducties en de systemen moeten ook juridisch houdbaar vergund kunnen worden. Hierbij verwijzen we ook naar de op 25 november 2022 verzonden Kamerbrief ‘Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen’.

6. Is GS bereid voortaan emissiereducerende maatregelen waarvan de effectiviteit niet of onjuist aangetoond is, zoals emissiearme stalvloeren en luchtwassers, geen onderdeel meer te laten zijn van provinciale subsidieregelingen? Zo niet, waarom niet?

6. Antwoord:
Ja, voor zover aangetoond is dat de maatregelen (toch) niet effectief zijn. Of voor zover onjuiste aantoning van de effectiviteit voorzien kan worden. Er kan sprake zijn van voortschrijdend inzicht die niet kan worden voorzien.

7. Is GS het met ons eens dat de enige (bewezen) effectieve manier om emissies te reduceren, het omlaag brengen van dieraantallen is?

7. Antwoord:
Er zijn meer manieren om emissies te reduceren, het terugbrengen van de dieraantallen is er daar één van. Een andere mogelijkheid is zogenaamde ‘managementmaatregelen’, bijvoorbeeld via een aangepast voerregime: het rantsoen is in belangrijke mate bepalend voor de emissies. Een ander voorbeeld is meer weidegang, dit draagt ook bij aan minder emissies. Tenslotte is het mogelijk om via meer technische (management)maatregelen, die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de stal en bij bemesten van het land, emissies te reduceren.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht.