Dossier: Bomenkap


Standpunten

Natuur heeft een eigen, intrinsieke waarde en verdient om die reden onze bescherming. Daarnaast dient de natuur de prioriteit te krijgen die zij verdient. Zij vormt met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen het fundament van ons bestaan. Dit onder meer door het mogelijk maken van voedselproductie, het leveren van zuurstof en een stabiel klimaat.

Het behoud én herstel van onze natuur zou daarom een kerntaak moeten zijn voor de provincie. Wij willen dat de provincie een milieubeleid voert waarbij de bescherming van bodem, lucht en water zwaarder weegt dan de economische belangen op korte termijn. De milieuregelgeving moet strenger worden gehandhaafd.

Nieuws

2021

Bomenkap Amers­foort omgeven door laksheid en ontbre­kende infor­matie

Partij voor de Dieren in de bres voor ransuilen Nieu­wegein

2020

Stop groot­schalige bomenkap Leersum

Oever­herstel vanaf het water bespaart knot­wilgen Oudewater

2019

Partij voor de Dieren marcheert tegen bomenkap in Amers­foort

Kappen met bomenkap in Utrecht

2018

Laat ring Utrecht niet kaalslaan!

2016

Partij voor de Dieren stemt tegen verbreding van A27

2012

Bomenkap en skee­lerbaan bedreigen beschermde vogels en vleer­muizen


Bijdragen

2021

Bijdrage Kadernota 2022-2025

2019

Bijdrage vervanging oeverconstructies Merwedekanaal

Bijdrage begroting 2020

2017

Bijdrage natuur- en boscompensatie

2015

Bijdrage Staten­voorstel Hart van de Heuvelrug en vlieg­basis Soes­terberg


Moties en amendementen

2021

Motie Heb hart voor landgoed de Oude Tempel

2017

Motie tegengaan ontbossing en stimu­leren CO2 compen­satie


Statenvragen

2021

Schrif­te­lijke vragen over bomenkap golfbaan De Haar

Schrif­te­lijke vragen over bomenkap in Bilthoven tijdens broed­seizoen

Schrif­te­lijke vragen over plot­se­linge bomenkap in Amers­foort

Schrif­te­lijke vragen over uitbrei­dings­plannen KNVB-campus

Schrif­te­lijke vragen betref­fende bomenkap in het leef­gebied van ransuilen te Nieu­wegein

Schrif­te­lijke vragen over de geplande bomenkap in Leersum

2020

Schrif­te­lijke vragen over de dreigende kap van duizend bomen aan de Broek­hui­zerlaan te Leersum

2019

Schrif­te­lijke vragen knot­wilgen Oudewater

Schriftelijke vragen over verdwijning van bosgebied

2018

Schriftelijke vragen Bomenkap ten behoeve van de weste­lijke ontsluiting Amers­foort

Schriftelijke vragen over extra bomenkap A27 / A12

2015

Schriftelijke vragen over uitbrei­dings­plannen golfclub De Haar


Media

Partij voor de Dieren stelt Kamervragen over dode eekhoorntjes in Bilthoven
12 april 2021, RTV Utrecht

Partij voor de Dieren wil verbod op kappen van bomen in broedseizoen
10 april 2021, AD

Provincie Utrecht: uitbreiding KNVB-terrein in Zeist bij hoge uitzondering
8 april 2021, AD

Provincie twijfelt of KNVB kan uitbreiden in Zeist
7 april 2021, RTV Utrecht

Iedereen is boos over de kap van honderden bomen in Amersfoort, maar het leed is al geschied
23 februari 2021, AD

Partij voor de Dieren in de bres voor de ransuilen in Nieuwegein
13 januari 2021, Pen.nl

Partij voor de Dieren in de bres voor de ransuilen in Nieuwegein
13 januari 2021, Molenkruier

Oeverherstel vanaf water bespaart knotwilgen
24 januari 2020, RPL Woerden

Amersfoort boos over kap van duizenden bomen
12 februari 2019, NRC

Protestmars tegen grootschalige bomenkap Amersfoort
8 februari 2019, DeStadAmersfoort.nl

'Partij voor de Dieren: Kappen met bomenkap in Utrecht'
7 februari 2019, RTV Ronde Venen

'PvdD: Kappen met bomenkap in Utrecht'
6 februari 2019, Regio 90

PvdD stelt vragen over ‘ontbossing’ in provincie Utrecht

2 februari 2019, AD

'Honderden witte linten om bomen Amersfoort'
21 januari 2019, DeStadAmersfoort.nl


Wij staan voor: