Dossier: Klimaat­ver­an­dering en ener­gie­tran­sitie


Standpunten

Op dit moment zouden er bijna drie(!) wereldbollen nodig zijn als iedere wereldburger zou consumeren zoals de gemiddelde Utrechter doet. Ook het klimaat weerspiegelt de status van overbelasting: er is geen weg meer terug. Maar op de weg die voor ons ligt, hebben we wel degelijk invloed!

De Partij voor de Dieren vindt het daarom van groot belang dat de provincie zo snel mogelijk de overstap maakt van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare energie. Daar is een wereld mee te winnen.

Om klimaatneutraal te worden streven we naar decentrale en duurzame energieopwekking waarbij burgers en bedrijven zélf energie opwekken. Wat betreft grotere projecten voor energieopwekking vinden we het belangrijk dat er draagvlak in de regio is, bewoners in de regio meeprofiteren van de opgewekte energie én dat deze geen desastreuze impact op de ecologie hebben.

Energiebesparing komt als oplossing nog maar weinig van de grond. Dat terwijl het de goedkoopste manier is om klimaatverandering tegen te gaan! De Statenfractie legt haar focus daarom naast de energietransitie óók op mogelijkheden om het gebruik van energie efficiënter te maken, én te verminderen.


Nieuws

2019

Provincie Utrecht gaat voor autoloze dag

Partij voor de Dieren helpt effecten klimaat­ver­an­dering in kaart brengen

2018

Utrechtse Overshoot Day in beeld

2013

Bij wind­molens rekening houden met fauna

2008

Meat the Truth op Utrechtse Klimaattop


Bijdragen

2021

Bijdrage Kadernota 2022-2025

Bijdrage SV RES 1.0 Amers­foort en Food­valley

2020

Bijdrage Program­ma­be­groting 2021

Bijdrage Programma klimaat­adap­tatie 2020 - 2023

Bijdrage Regionale Energie Stra­te­gieën

Bijdrage Doelenboom

Bijdrage RES Regio Amersfoort

2019

Bijdrage Klimaat­ak­koord

Bijdrage Begroting 2020

Bijdrage Regionale Ener­gie­stra­te­gieën

Bijdrage Kadernota 2020 - 2023

Bijdrage Rapport Rand­ste­de­lijke Reken­kamer: Energie in transitie

2018

Bijdrage Begroting 2019

Bijdrage Kadernota 2019 – 2022 en Voor­jaarsnota 2018

2017

Bijdrage Kadernota 2017

Bijdrage Jaar­re­kening 2016

2016

Bijdrage Staten­voorstel ener­gie­agenda

Commissiebijdrage Ener­gie­agenda: Meer grip op voortgang, minder vrij­blijvend

Commissiebijdrage Indirect ener­gie­ge­bruik en CO2 uitstoot uit landbouw horen thuis in de ener­gie­tran­sitie

2015

Bijdrage Programmabegroting 2016

2013

Bijdrage voor­be­rei­dings­be­sluit wind­energie Lage Weide Utrecht


Moties en amendementen

2021

Motie Code Rood

Motie Geen windmolens in weidevogelkerngebieden

Motie Verbetering leefgebied weidevogels

2019

Motie Biomassa is niet duurzaam

Motie Noodtoestand klimaat en biodiversiteit

Motie Groen Rijnenburg

2018

Motie Utrecht Overshoot Day

Motie Aanvullend klimaatbeleid

2017

Motie Uitvoeringsagenda Energietransitie

2016

Motie Plan van aanpak 100% duurzame energie in 2040

Motie Tijdige monitoring energiedoelen

Motie Gemeentelijke energiedoelen

Amendement biomassa is niet duurzaam

2015

Motie Ambi­ti­euzer klimaat­beleid

2013

Motie Waterkracht

Amendement over het transport van biomassa

Amendement over mest als niet-duurzame biomassa

Amendement over windmolens bij knooppunt Everdingen

Statenvragen

Media


Wij staan voor: